Logo denoordwijker.nl
Van Bockhove wilde toegeven dat Lijst Salman bouwen in Bronsgeest had moeten opgeven voor een wethouderszetel.
Van Bockhove wilde toegeven dat Lijst Salman bouwen in Bronsgeest had moeten opgeven voor een wethouderszetel. (Foto: )
Politiek

Debat en overvolle raadsagenda zorgt voor overuren

Op de agenda van de debatraad stonden niet minder dan 15 te behandelen onderwerpen. In de besluitvormende vergadering waren dat er nog eens 21. Ondanks dat er belangrijke onderwerpen van de agenda werden gehaald, duurde de raadsvergadering opnieuw tot ver na middernacht.

De agendering, met name de rol van de griffie en de agendacommissie, is door belanghebbende inwoners eerder aan de orde gesteld. Ook de verslaggevende pers liet kritische geluiden horen. De oplossing, om een half uur eerder dan gewoonlijk te beginnen, bleek nauwelijks effect te sorteren. De burgemeester ging noodgedwongen nog tijdens de raadsvergadering in overleg met de agenda commissie. Uiteindelijk werd er besloten dat er belangrijke onderwerpen zoals het SJC-sportpark, twee actuele moties en het beeldkwaliteitsplan Offem Zuid in een volgende vergadering moesten worden behandeld.

Met name het uitstellen van de behandeling van het agendapunt ' Gunning bouwkundige opgave sportpark SJC' kwam bij de toch veelgeplaagde vereniging erg hard aan. En het zat de gemeenteraad toch al niet erg mee. De zo bejubelde livestream die thuisblijvers de gelegenheid geeft om de raadsvergadering vanuit de huiskamer te volgen was een belangrijk deel van de avond niet in de ether. Waardoor men thuis verstoken bleef van o.a. de installatie van de nieuwe raadsleden Cynthia Maan (GL) en Hans Opdam (VVD). Alsook het afscheid van de 2 voorgangers. Daarbij kreeg Siemen van Berkum van Groen Links van fractievoorzitter Louis Koppel alle lof toegezwaaid. Marielle Epping (VVD) liet opvallend genoeg, het officiële afscheid aan haar voorbij gaan.

Zoals te verwachten was er langdurig en tijdrovend discussie over het wel of niet bouwen in Bronsgeest. De oppositie liet zich bij monde van Jan Janson (PvdA), Dick Gutlich (D66), Louis Koppel (GL) en Taetske Visser (PUUR) met nadruk gelden. Maar zij zagen daarmee geen kans een wig te drijven in het coalitiefront.
Al jarenlang is de keus om op hoogwaardige bollengrond woningbouw te realiseren oorzaak van een tweedeling. De vele voorstanders van het bouwen van 660 woningen in Bronsgeest , die vooral wijzen op de financiële consequentie schuiven, volgens een even grote andere groep inwoners ,de cultuurhistorische waarden van bollengrond simpel aan de kant. Zij wijzen met nadruk op het gebrek aan hyacintengrond en op de waarde van een bloemrijke gemeentelijke entree. Tijdelijke woningen in Bronsgeest zien zij al helemaal niet zitten.

Voor de VVD betoogde Gerard Duindam dat beperkt bouwen in Bronsgeest snel mogelijk moet worden gemaakt. En hij toonde zich voorstander van het Deltaplan woningbouw dat door het college is uitgerold. Duindam deed een oproep richting Koppel en Visser om positief te kijken naar de plannen van de coalitie. Theo Alkemade (CDA) herinnerde aan het feit dat het CDA altijd al het erfgoed van de bollencultuur wil beschermen. De kersverse partij van mevrouw Warmerdam (Doen) bleek zich in tegenstelling van haar vorige partij PUUR, nu achter de plannen van de coalitie te scharen. Een motie van de coalitie om beperkt te bouwen in Bronsgeest werd dus aangenomen.


Draai

Peter van Bockhove (LSN) ging uitgebreid in op de verwijten dat zijn partij een draai gemaakt heeft op basis van verkiezingsbeloften. Hij hield de vergadering voor dat zijn partij inderdaad tijdens de coalitievorming het bouwen in Bronsgeest had moeten inleveren. Hij vond dat er toch nog een redelijk resultaat was behaald. Onder andere op het gebied van de bouwclaims.
Wethouder de Jong betoogde hierop dat met de voorgestelde plannen een goede balans werd gevonden tussen noodzakelijke woningbouw en de cultuurhistorische waarden van het gebied. Hij noemde het een eerste en allerbelangrijkste stap om te komen tot gewenste woningbouw voor mensen die hier willen komen wonen en mensen die hier willen blijven wonen.

Meer berichten