Logo denoordwijker.nl
De commissie vindt dat over de problemen rond tekorten in Offem Zuid  niet geheimzinnig moet worden gedaan.
De commissie vindt dat over de problemen rond tekorten in Offem Zuid niet geheimzinnig moet worden gedaan. (Foto: )
Politiek

Geheimen rond Offem blijken nu toch weer niet geheim

Op de openbare agenda van een rondetafelbijeenkomst prijkte een onderwerp wat alleen en nadrukkelijk stond aangekondigd als te behandelen in beslotenheid. Voorzitter Louis Koppel verklaarde ons dat dit een onderwerp betrof wat door de gemeenteraad werd aangemerkt als geheim.

Geïnteresseerde burgers en journalisten wilden van de aanwezige politici toch graag weten om welk belangrijk onderwerp dit wel zou gaan. En waarom er zo geheimzinnig over werd gedaan. Maar op die vragen mochten volksvertegenwoordigers en ambtenaren ook geen antwoord geven. Op aandringen van o.a. Peter van Bockhove (LSN), altijd publiekelijk al een groot tegenstander van geheime vergaderingen, werd bij aanvang en het vaststellen van de agenda in beslotenheid, gediscussieerd over de keuze voor deze geheimhouding. Wat resulteerde in een omslag waardoor het plots wel een openbare bijeenkomst werd. Er kwam een presentatie waarbij het vooral bleek te gaan over de grote financiële tegenvallers. Geboekt in de ontwikkeling van Offem Zuid, waarmee de huidige raad nu te maken heeft.


Exploitatieplan

De politieke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij het huidige college. Maar tijdens de presentatie, die meer licht op de zaak liet schijnen, bleek het vooral in de vorige collegeperiode mis te zijn gegaan. In dat verband kwam er een politieke confrontatie tussen Gerben van Duin (PUUR) en Peter van Bockhove (LSN). De laatste verweet de voormalig wethouder mede schuldig te zijn aan het ontstane huidige financiële tekort. Het bleek voor veel aanwezige politici onduidelijkheid wat het verschil is tussen een exploitatieplan en Grond Exploitatie.
De uitleg is dat bij bouwplannen waarvoor een wijziging van het planologische regime vereist is, de gemeente verplicht is om de kosten op een eerlijke manier op de initiatiefnemer te verhalen en daartoe dient het exploitatieplan. Gebruikelijk is echter dat er vooraf een anterieure overeenkomst wordt gesloten. Wat voor de gemeente meer ruimte biedt voor maatwerk. Maar dat was in het geval van Offem Zuid verzuimd. Daardoor werd een Exploitatieplan noodzakelijk om een eerlijke verdeling van kosten te waarborgen. Een Exploitatieplan is er echt alleen om de kosten eerlijk te verdelen. Zoals het nu werd gepresenteerd is er voor de gemeente Noordwijk binnen het exploitatieplan inmiddels opnieuw een extra tekort te boeken van niet minder dan € 2.263.172.

Dan is er ook nog de Grond Exploitatie de zogenaamde GREX. Dat is wat het college ten dienste staat als een soort huishoudboekje dat wordt gebruikt bij planontwikkeling. Daarvan is inmiddels het tekort opgelopen naar niet minder dan € 5.200.000. Terwijl er in de bijeenkomst, behoudens een enkele opmerking, nauwelijks opwinding ontstond, zijn de reacties vanuit het veld heftig. Wij spraken deskundigen op dit gebied. Een van hen noemde het onvoorstelbaar dat er op zo'n kleinschalige ontwikkeling, zoals hij het noemde, zo'n groot tekort is ontstaan.


Geen politiek debat

Deze gemeenteraad heeft ervoor gekozen dat er op commissieniveau geen ruimte is voor politieke discussie. Voor de hand liggende vragen werden dan ook voor de hand liggend beantwoord. In de wandelgangen werd hierover door commissieleden toch zeer kritisch gesproken. 'We zullen dit toch snel moeten veranderen, want deze manier van werken is toch zeer onbevredigend' merkte fractievoorzitter Jaap de Moor van NZlokaal op.

Mogelijk zal er daardoor in de raadsvergadering nog wat meer aandacht aan worden besteed. Want het gaat niet alleen de financiële tegenvallers. Per saldo komen er in Offem Zuid ook weer minder woningen dan de oorspronkelijk geplande 750. Omdat we in Noordwijk procenten hanteren komen er dus ook weer ruim 30 sociale wooneenheden minder in Offem Zuid. Daarnaast is de vraag waarom de raad deze feiten aanvankelijk geheim wilde houden, politiek ook zeer relevant.

Meer berichten