Logo denoordwijker.nl
<p>Wethouder Theo Alkemade: &#39;Het speeleiland is een afronding van de wijk Duinenveld&#39;.</p>

Wethouder Theo Alkemade: 'Het speeleiland is een afronding van de wijk Duinenveld'.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Bouwen in Bronsgeest kan nu snel verder in procedure

De oproep die wethouder Theo Alkemade aan de gemeenteraad deed, ‘verstoor het lopende proces in Bronsgeest niet met nieuwe initiatieven’, heeft duidelijk effect gesorteerd. Dat bleek In de openbare commissievergadering van deze week. 

In het beeldvormende gedeelte van de bijeenkomst lichte Alkemade nog eens toe: ‘Het realiseren van het bouwplan Bronsgeest vraagt van ons dat we nu parallel aan de bestemmingsprocedure ook een exploitatieplan in de route brengen’. Zo’n exploitatieplan bevat de kosten die een gemeente maakt om een bouwplan te helpen ontwikkelen en de wijze waarop deze kosten worden doorberekend aan de grondeigenaren. In dit geval is dat er maar een en dat is Goudenregen Noordwijk bv, een onderdeel van Van der Wiel Bouw. 

Omdat er nog geen afspraken zijn over de verdeling van de te maken kosten om de bouw in exploitatie te kunnen nemen is er een exploitatieplan nodig. Op basis van ‘wie het meest verdient betaalt de meeste kosten’. Kosten van bijvoorbeeld noodzakelijke wegenaanleg, bollengrondcompensatie, waterwegen en berging en bodemsanering. Verder bijvoorbeeld de kosten van milieu- en archeologisch onderzoek.

De wethouder benadrukte dat het gaat om een globaal exploitatieplan en dat er, zeker als er eenmaal een stedenbouwkundigplan is, er actualisering gaat plaats vinden. 

In de meningsvormende fase benadrukte de wethouder nog eens dat het belangrijk is dat het college van de gemeenteraad de ruimte krijgt om praktisch te kunnen handelen. Er kwamen van de kant van de politiek nauwelijks meer belangrijke vragen en al snel werd geconcludeerd dat dit als een hamerstuk op de raadsagenda komt. 

Speeleiland

De commissie boog zich opnieuw over de partiële herziening van het bestemmingsplan middengebied. Dat is nodig om tot realisatie van het alle vele jaren besproken speeleiland te kunnen komen. Al in 2005 sprak de politiek zich via een structuurvisie uit voor de komst een bijzondere speelvoorziening in het middengebied. 

Met regelmaat werd er bij het college op aangedrongen om tot realisatie te komen met als resultaat de plannen die er nu eindelijk liggen. De wethouder verduidelijkt dat belanghebbenden en omwonenden uitvoerig bij de plannen werden betrokken en dat ook de kinderen hun ideeën en wensen hebben ingebracht.

Voorafgaande aan vergadering had zich een aantal insprekers gemeld. Waaronder de aanbieders van de petities; die werden ingediend door inwoners uit de kampen van voor- en tegenstanders.

Voorstanders hadden 1200 handtekeningen verzameld en de tegenstanders 436, waarbij overigens werd gemeld dat er daarvan een kleine 300 zelf in Noordwijk wonen. De voorstanders prezen de gemeente voor het participatietraject. Zij stelden vast dat het om een stuk grond gaat waar afval wordt gedumpt en honden worden uitgelaten. 

De tegenstanders noemden het een laatste stukje ongerepte natuur tussen Noordwijk aan zee en Noordwijk binnen. Bovendien toonden zij zich wantrouwend en stelden hardop de vraag: ‘Waarom, gemeente Noordwijk, gebruikt u deze ontwikkeling als springplank naar iets anders?’ Hierop werd overigens geen antwoord gegeven. 

Wethouder Alkemade bracht na gestelde vragen onder de aandacht dat dit speeleiland een afronding is van de wijk Duinenveld en de wettelijke voorschriften om kinderspeelgelegenheid nabij de wijk te realiseren. 

De politiek kwam met formele vragen maar schaarde zich eensgezind achter het collegevoorstel en besloot dat het als hamerstuk op de raadsagenda wordt geplaatst. 

Meer berichten