Botsing tussen wethouder Ter Hark en Taetske Visser
Logo denoordwijker.nl
<p>Wethouder Roberto ter Hark:</p>

Wethouder Roberto ter Hark:

(Foto: )
Politiek

Botsing tussen wethouder Ter Hark en Taetske Visser

Tijdens de begrotingsbehandeling van vorige week haalde wethouder Roberto ter Hark even opvallend en zeer nadrukkelijk uit richting de fractie van PUUR en met name fractievoorzitter Taetske Visser.

Haar kritiek op het functioneren van het college en specifiek haar kritiek de meerjarenbegroting viel bij de wethouder Roberto ter Hark bepaald verkeerd.

Taetske Visser had namens PUUR in haar beschouwing vier belangrijke aandachtspunten aangestipt. Daarbij werd door haar vastgesteld dat er in de meerjarenplannen bepaald geen ruimte zou zijn voor innovatie. Vervolgens benadrukte zij dat volgens haar opvatting miscommunicatie zich in het DNA van het huidige college zou bevinden. Nog feller was haar kritiek op de geconstateerde nivellerende OZB-verhoging. Zij verweet wethouder Roberto ter Hark feitelijk dat hij het gemis aan inkomsten uit precariorechten wilde compenseren via de OZB. Ze had bovendien een aantal losse eindjes gevonden en daarbij miste de fractie van PUUR vooral gebrek aan de menselijke benadering tijdens de communicatie.

Opvallend was haar linkse benadering van de ooit toch vooral rechts bestuurlijk opererende fractie van PUUR. Dat werd nog eens duidelijk toen het stokpaardje van GroenLinks, de actie steenbreek, nu door haar als noodzakelijk uit te voeren aandachtspunt werd ingebracht. Zij stelde vast dat er in Noordwijk teveel stenen zijn geplaveid en wees op de noodzaak van meer vergroening in de kernen. Bovendien presenteerde zij hand in hand met GroenLinks een motie over het opnieuw in het leven roepen van een adviesraad voor cultuur. Die door de partijen overigens later werd aangehouden.

In een reactie ging wethouder Roberto ter Hark met nadruk in op de verwijten van de fractie van PUUR over de zogenaamde nivellerende OZB-verhoging.

Ter Hark: ‘Mevrouw Visser, we lopen samen al langer mee en weten dat de door u en uw fractie bekritiseerde aandachtspunten juist zijn ingezet in de periode toen uzelf de fractievoorzitter was van de partij die toen de wethouder van financiën leverde.’

Hij betoogde verder dat het juist de ideeën van de wethouder van toen zijn, die nu via de meerjarenplanning aan de orde zijn gekomen. Wethouder Ter Hark werd scherp toen hij opmerkte: ‘Verschuilt u zich nu niet achter uw rol in de oppositie maar durf nu ook verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen ideeën en uw eigen beleid in het verleden.’

Hij sloot deze opvallende aanvaring af met op te merken dat de huidige insteek van PUUR de geloofwaardigheid van de partij niet ten goede komt.

Meer berichten