Digitaal vergaderen gaat politiek goed af | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Digitaal vergaderen gaat politiek goed af

De gemeenteraad vergaderde ook vorige week nog op afstand en digitaal. Ondanks de beperkingen een tweetal goed te volgen politieke vergaderingen waarbij voorzitter Wendy Verkleij bekwaam leiding wist te geven. Ook de raadsleden, woordvoerders en collegeleden verdienen een compliment. De mogelijkheid tot directe interrupties, zonder het hinderlijke geloop naar een interruptie microfoon en gehannes met stempasjes, blijkt een enorme verbetering binnen het politieke debat.

De gemeenteraad moest zich deze keer uitspreken over een nieuwe manier van handhaven door de Intergemeentelijke Sociale Dienst en de andere aanpak bij de controles op het al of niet terecht gebruik maken van uitkeringen. Van zowel de Participatie Wet (PW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), de Wet Maatschappelijke (Wmo) Ondersteuning en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs).

Er is op signalen vanuit de maatschappij een nieuwe visie geformuleerd die gebaseerd is op een concept met de titel ‘hoogwaardige handhaving’. Waarbij zowel preventie als controle,alsmede sanctionering, belangrijk worden geacht. De gemeenteraad uitte zich lovend over de nieuwe aanpak van handhaving bij misbruik. Alleen vanuit GroenLinks kwam tegengas. Louis Koppel stelde vast dat men met de nieuwe aanpak uitgaat van achterdocht en spionage terwijl volgens zijn partij vertrouwen in de aanvragers uitgangspunt zou moeten zijn. Hij vreesde voor inbreuk op de privacy. GroenLinks bleek uiteindelijk als enige partij tegen de visie van de ISD en dus tegen het collegevoorstel te zijn.


Woningmarkt

De gemeenteraad besprak het groeiende probleem van in toenemende mate woningen onttrekken aan de woningvoorraad ten behoeve van toeristische verhuur. Niet alleen de grote steden maar ook in Noordwijk heeft dit gevolgen voor de woningmarkt. Het college presenteerde een beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ waarin het juridisch instrumentarium en mogelijke beleidsuitgangspunten zijn beschreven. Ook daarin voorstellen tot wettelijke verruiming zoals bed & breakfast in alle kernen en het landelijk gebied van Noordwijk. Alsook kamerverhuur tot twee personen, vakantieverhuur tot maximaal dertig dagen en eigen recreatief gebruik van een tweede woning. De VVD en DOEN kondigden direct een motie aan waarin geëist wordt dat het streng handhaven geen negatieve gevolgen voor het huisvesten van voor buitenlandse werknemers mag sorteren. Zeker zolang er voor hen geen structurele oplossingen voor de huisvesting zijn gerealiseerd.

Mevrouw Maan (GL) zei dat woningen zijn bestemd om in te wonen en verklaarde zich zorgen te maken over de ontwikkeling dat woningen ontrokken worden aan de woningvoorraad voor eigen inwoners ten behoeve van toeristisch verhuur. Ze sprak verbazing uit over het beperken van opdelen van de in Noordwijk overdadig aanwezige grote woningen in kleinere wooneenheden. Wethouder Salman’s reactie was dat het voornamelijk gaat om duidelijkheid te verschaffen over verhuur van woningen. Hij riep inwoners op om zoveel mogelijk zienswijzen over dit onderwerp in te brengen die hij in beleid gaat verwerken.


Handhaven

Concrete cijfers over het huidige probleem had hij nu nog niet beschikbaar omdat de ODWH die nog niet kent. Hij maakte wel duidelijk dat het betalen van diverse heffingen of belastingen de illegaliteit niet opheft. De nieuwe vorm van handhaving krijgt in beleid en bestemming de handvatten om te faciliteren maar ook om zo nodig te handhaven.De huisvesting van arbeidsmigranten heeft volgens hem de aandacht van zowel provincie als gemeente Noordwijk. Daar zal in oktober meer over bekend zijn. De gemeenteraad besloot om de conceptbeleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ wel vrij te geven voor inspraak.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>