Logo denoordwijker.nl
<p>Roberto ter Hark: &#39;Mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming moet het algemeen belang blijven dienen.&#39;</p>

Roberto ter Hark: 'Mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming moet het algemeen belang blijven dienen.'

(Foto: Archief)
Politiek

Inwonersparticipatie vereist goed omschreven kaders

De straks in te voeren Omgevingswet vereist dat bij gemeentelijke besluitvorming dat er door de gemeenteraad beleid moet worden vastgesteld op welke manier en op welk tijdstip er sprake kan zijn van inwonersparticipatie. 

Door Wim Siemerink

Daarom besprak de politiek een door het college gepresenteerde Nota Inwonersparticipatie. Een zeer uitgebreid stuk dat door een externe deskundige is opgesteld. Bij de presentatie van de nota benadrukte deze deskundige dat de nota kaderstellend is en er vooral moet zijn om de ambtelijke organisatie die besluitvorming voorbereidt, handvatten te verstrekken om de participatie op een juiste manier vorm te geven.

Duidelijkheid

Wat vooral opvalt is dat de participatie op initiatief van het college zo vaak mogelijk kan worden toegevoegd aan de besluitvorming. Maar dat er toch nog zwaarwegende omstandigheden kunnen zijn waardoor participatie achterwege moet blijven. 

De kadernota beschrijft een van de drie trajecten waarvan de inwonersparticipatie er een is. Het beschrijft de hele belangrijke rol die er is weggelegd voor de inwoners. 

Deze nota Inwonersparticipatie moet vooraf zorgen voor duidelijkheid over het onderwerp, de manier van meedoen door belanghebbenden, de keuze van deze participanten, de juiste waarde van de inbreng, de wijze waarop er tijdens en de participatie met elkaar gaat worden om gegaan. En niet onbelangrijk, hoe de verantwoordelijkheid precies ligt.

Selectie van deelnemers

Wethouder Ter Hark verduidelijkte de nieuwe aanpak. De juiste selectie van deelnemers is een voorwaarde voor zinvol resultaat. De keuze van de werkwijze, de middelen en een manier om de juiste inwoner te verleiden om mee te doen zijn daar ook de basis voor. Hij benadrukte dat de politiek zich bewust moet zijn dat het voorgestelde beleid. Waarbij vanaf nu niet van binnen naar buiten maar juist van buiten naar binnengaat worden gewerkt.

Duidelijk werd aangegeven dat er valkuilen liggen waardoor de participant zich niet begrepen gaat voelen. Vooraf moet daarom voor iedereen duidelijk zijn wat de werkwijze is, waar men aan toe is en hoe er met elkaar wordt omgegaan. Participeren is voor inwoners niet per definitie het behalen het gelijk of het beoogde resultaat.

Goede gesprekken

Voordat de gemeenteraad aan besluitvorming toe is zal dan ook duidelijk moeten worden gemaakt hoe het gewenste beleid door de ambtelijke organisatie aan de voorkant is waargemaakt. Het beoogde traject is bepaald niet eenvoudig af te leggen en de nota benadrukt vooral ‘goede gesprekken’. 

Inwoners gaan dus energie en tijd investeren zonder de garantie van resultaat. Te meer omdat de resultaten van de participatie door de politiek in een later tijdstip op de meerwaarde dienen te worden gewogen. Waarna het traject van besluitvorming verder kan worden afgelegd. 

Voorafgaande aan die definitieve besluitvorming blijft voor iedereen de nu al bestaande mogelijkheid, om via inspreken, het indienen van zienswijze en het maken van bezwaar, zijn inbreng te leveren. Vanuit de politieke partijen kwamen nogal wat vragen. Wethouder Roberto ter Hark verduidelijkte dat de mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming het algemeen belang moet blijven dienen. 

Daarbij is de nota de leidraad in de zoektocht om maatwerk te leveren. Het onderwerp is daarbij de belangrijkste basis om mensen te verleiden mee te doen. Hij meende dat er achteraf te controleren moet zijn of er ook voldaan is aan de in de nota gestelde kaders.

Na deze beeldvormende presentatie gaat de politiek zich een mening vormen om uiteindelijk in de raadsvergadering tot een definitief besluit te komen over de definitieve inhoud van de voorliggende nota.

Meer berichten