Afbeelding
Foto: WS

Commotie over verordening bestemmingsreserve

Politiek Politiek

Bij de vaststelling van de agenda van de commissie Ruimte liet de oppositie zich nadrukkelijk gelden. De discussie ging over het feit dat de agendacommissie had geagendeerd dat het raadsvoorstel ‘Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale en Middeldure huurwoningen’, tijdens deze bijeenkomst zowel beeldvormend als meningsvormend zou moeten worden behandeld.

Toen een raadsmeerderheid de voorgestelde behandeling gewoon wilde afhandelen, werd aan de legaliteit van deze beslissing door Louis Koppel (GL) getwijfeld: ‘We stemmen volgens het regelement van orde niet met gewicht in de commissie’. Maar hij bleek een roepende in de woestijn. Het betrof een collegevoorstel naar aanleiding van een door het CDA ingediende motie als vervolg op het door de toenmalige gemeenteraad al eerder vastgestelde verordening. Voortschrijdend inzicht was aanleiding om de verordening te actualiseren en vooral de eigentijdse oplossingen te wegen die de omliggende gemeente bij dit onderwerp zouden hebben gevonden en de financiële bijdrage van ontwikkelaars aan te passen aan de hogere bijdragen die in omliggende gemeenten gelden. Daarnaast om ruimte te creëren voor een jaarlijkse indexatie toe te passen op de in de verordening gehanteerde bedragen. Het college stelde ook voor om de verordening uit te breiden met de categorie ‘middeldure huur’.

Uitzonderingen

In Noordwijk geldt de verplichting om bij bouwontwikkelingen van drie woningen of meer, minimaal 30 procent sociale woningen te realiseren. Als een ontwikkelaar, vooral die van kleinere projecten, gegronde reden heeft om hieraan niet te voldoen dan is hij verplicht een financiële bijdrage te storten in het reservefonds. Het gaat dus nadrukkelijk om uitzonderingsgevallen. In de commissie ontstond over deze betrekkelijk eenvoudige lijkende zaak een onverwachte stormachtige discussie, waarbij de oppositie zich nadrukkelijk liet gelden.

Vooral de mogelijke voordelen voor ontwikkelaars werd onverwacht een heet onderwerp. Wally Rodenburg (NZL) gooide de knuppel in het hoenderhok met een voorstel om in Noordwijk als speciale gemeente ook een speciale regeling toe te passen. Hij merkte daarover even later op: ‘Ik denk dat ontwikkelaars de ballen uit hun broek lachen’. De oppositiepartijen deden een poging tot uitstel om eerst nog in fractieverband te kunnen overleggen. Zij wilde na een eerste beeldvormende sessie de meningsvorming in een volgende vergadering op de agenda .

Ballen

Vanuit de partijen kwam vervolgens een stortvloed van vragen die kennelijk ook de wethouder Eberharter volkomen verraste. Zijn eerste kennismaking met deze commissie viel hem rauw op het dak en hij had nadrukkelijk steun nodig van de specialist uit ambtelijke organisatie. Dit tot grote woede van Koppel die het bepaald onwenselijk achtte dat een ambtenaar de antwoorden gaf bij politieke onderwerpen. Visser (PvdA) maakte bezwaar bij de opmerking van de wethouder over de onverwachte hoeveelheid vragen die hij had ervaren als een standje. Voorzitter Vermeulen stelde vast dat in de commissievergadering tijdens de beeldvormende sessie altijd vragen gesteld mogen worden. De wethouder hield de politiek voor: ‘We willen zoveel mogelijk bouwen’, en deze verordening betreft nadrukkelijk alleen de uitzonderingen. Bas Brekelmans(VVD) wees Koppel (GL) terecht toen hij opmerkte: ‘Koppel maakt er een onderwerp van wat heel erg complex en onbegrijpelijk zou zijn. Maar dat is niet zo. We hebben het vroeg genoeg gehad in de periode dat we twee maanden niks hebben gedaan. Het is bovendien een bestaande verordening waarvan de aanpassing echt niet zo ingewikkeld is. De oppositie voorspelde een heftig debat in de raadsvergadering. Dat zal dan toch door partijen onderling dienen te gebeuren. De voorzitter van de gemeenteraad maakte immers eerder duidelijk dat zij geen ruimte geeft tot politiek debat in de raadsvergadering tussen raadsleden en leden van het college.

Uit de krant