Logo denoordwijker.nl
De politiek luistert aandachtig tijdens de presentatie van een presentatie over de Omgevingsvisie. | Foto: Wim Siemerink
De politiek luistert aandachtig tijdens de presentatie van een presentatie over de Omgevingsvisie. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

Raad moet opnieuw aan de slag met de omgevingswet

Deze week kreeg de gemeenteraad nog eens uitleg over nut en noodzaak van het produceren van een Omgevingsvisie. Een document dat in iedere gemeente moet worden geproduceerd wanneer de nieuwe Omgevingswet, zoals het zich laat aanzien, op 1 januari 2021 van kracht wordt. De nieuwe wet zou nodig zijn om de bestaande, niet meer werkbare wirwar van wetten, te vervangen.

Vanaf februari zouden er in Noordwijk teams aan de slag moeten om de visie op te stellen. Voormalig Noordwijk kende al een vastgestelde Omgevingsvisie, maar de fusie eist het opstellen van een nieuw document. Daartoe is een strakke planning vereist om overigens tot een zeer abstract resultaat te komen.

Er werd vastgesteld dat er op dit moment geen ruimte is voor invloed van burgers op gemeentelijk en regionaal beleid. Direct vielen er abstracte termen zoals veranderende samenleving, lokaal maatwerk, dynamisch document, ruimte scheppen voor initiatieven, bouwen aan vertrouwen en dergelijken. Opvallend genoeg was de mededeling dat de bij de nieuwe omgevingsvisie van de fusiegemeente Noordwijk de met veel nadruk gelanceerde 7 sterren gelaten worden voor wat ze zijn.

De regering heeft in een memorie van toelichting de nieuwe koers het volgende duidelijk willen maken: Bestuurders en ambtenaren hebben straks de wil om de fysieke leefomgeving integraal te benaderen en zullen daarbij zeker geen risicomijdend gedrag vertonen. Er zou voldoende ruimte moeten komen voor particulier initiatief en er zou een participatieve aanpak nodig zijn. Bovendien moet er worden gebouwd aan meer vertrouwen van de burger in de overheid.
Volgens de presentator zou dit ook in Noordwijk moeten leiden tot een loket waarachter vandaan de ambtenaar op een verzoek of voorstel altijd positief reageert met: Ja natuurlijk, mits… en dus 'Nee, dat kan niet!' in de toekomst achterwege laat.

Opvallend is dat er via de Omgevingswet meer ruimte moet worden gecreëerd voor het college van B&W. Daardoor komt er logischerwijs minder ruimte voor de gemeenteraad.


Escaperooms

Tijdens een presentatie werd de Noordwijkse raadsleden voorgehouden dat de omgevingsvisie tevens moet leiden tot meer regionaal denken. Maar ook dat abstract denken trapsgewijs moet leiden tot praktische politiek. Met als eerste tree het informeren en als volgende stapjes respectievelijk raadplegen, adviseren, beslissen en coproduceren. Via meedoen in een zogenaamd krachtenspel, het bezoeken van escaperooms en een rad van instrumenten werden de raadsleden op de hoogte gebracht van de voorwaarden die de nieuwe wet aan goed bestuur stelt.

Meer berichten