Nog maar nauwelijks beëdigd, moest de bestuurlijke bekwaamheid al bewezen worden. | Foto: WS.
Nog maar nauwelijks beëdigd, moest de bestuurlijke bekwaamheid al bewezen worden. | Foto: WS.

Tijdelijke opvang Oekraïners naar Schippersvaartweg

Politiek

Nog maar nauwelijks officieel in het ambt, kon wethouder Martijn Kortleven direct de borst nat maken. De portefeuilleverdeling leverde voor hem op, dat het huisvesten van arbeidsmigranten en vluchtelingen vanaf nu zijn verantwoordelijkheid betreft en de politiek tijdens het debat hierover direct al spierballen wilde tonen.

Voorstel

Aan de gemeenteraad deed het college het voorstel om op een terrein aan de Schippersvaartweg nabij de Leidsevaart het aantal van 75 tijdelijke appartementen te plaatsen. Binnenkort noodzakelijk om onder andere de vluchtelingen uit Oekraïne vanuit het Zilveren Kruisgebouw te herhuisvesten. 

De gemeenteraad gaf niet zonder slag of stoot zijn goedkeuring aan de aankoop van de tijdelijke behuizing. In tegendeel, de beraadslaging was uiterst gedetailleerd en de diverse vragen en voorstellen gaven aan, dat het voor de fracties zeker geen ideale oplossing opleverde.

Paniekvoetbal

De infrastructuur van bijvoorbeeld riolen en elektriciteit, het mengen van verschillende doelgroepen en ook nog geurcirkels, het kwam allemaal ter sprake. Vooral over de gekozen locatie zo ver buiten de bebouwde kom en op afstand van, zoals Rommie van Dokkum (PvdA) het verwoorde, de sociale warmte, werd diepgaand gedebatteerd. De PvdA zag liever een verspreide plaatsing met gebruikmaking van diverse opties die op de woningbouwplanlijst voorkomen. Van Dokkum vroeg om aandacht voor drie hoofdzaken: locatie, tempo en draagvlak. Thomas Steenvoorden (PUUR) vroeg die nieuwbakken wethouder waarom er nu opeens haast werd gemaakt met de wetenschap dat de huidige locatie minimaal nog een jaar kan worden benut. Ook hij gaf voorkeur aan een plek in het dorp en, voor de vele kinderen bijvoorbeeld, dicht bij scholen. Ivar Krüse (PvdI) vroeg eveneens en nadrukkelijk om nu vooral geen paniekvoetbal te gaan spelen.

Ambtelijke actie

Er werd heel lang stilgestaan bij het mengen van doelgroepen en culturen, de aanwezigheid van bedrijven en de afstand tot de voorzieningen. De wethouder bleek zich inmiddels voldoende te hebben verdiept en wees de partijen op het traject waarin al op 23 juni de locatie werd benoemd en er direct ambtelijke actie was ondernomen. Hij gaf aan dat er op dit moment al vermenging plaatsvindt op de andere locaties met tijdelijke huisvesting en dat dit geen enkel probleem oplevert. Kortleven: ‘Ik denk dat andere gemeenten bijzonder blij zouden zijn met de mogelijkheid die wij hier nu hebben.’  

Meldpunt overlast

Hij zag wel een belangrijke rol voor een locatiemanager en zegde toe te zullen communiceren met belanghebbenden en te kijken naar realisatie van een ‘meldpunt overlast’. Een amendement en een motie, waarin onder andere werd gevraagd om binnen de tijdsdruk toch nog te kijken naar andere mogelijkheden binnen de bebouwde kom van de kernen, werden aangenomen. Maar belangrijker was toch dat juist het Raadsvoorstel bij de overgrote meerderheid van de fracties goed werd ontvangen waarna een hamerslag het besluit bevestigde. 

Wethouder Kortleven nam (onafhankelijk) met een tevreden glimlach zijn eerste succesje in ontvangst in de zo roerige Noordwijkse politiek.

Uit de krant