Karel van Herwaarden (D66).
Karel van Herwaarden (D66). Foto: WS

D66 wil begrotingsopzet meer stroomlijnen

Politiek

In de raadsvergadering was de programmabegroting het belangrijkste agendapunt. Op basis van de reeds actuele [perspectiefnota moesten de puntjes op de i worden gezet De huidige begroting laat, na het aanpassen van belastingtarieven en het zwaarder belasten van bezoekers, een meerjarig positief saldo zien. 

De diverse fracties gaven hun reactie op de verschillende beleidsonderwerpen nadat er antwoorden waren gegeven op een onmogelijk weer te geven, ellenlange lijst van schriftelijke vragen. De stemming over deze voorliggende begroting wees uit dat GroenLinks, PUUR, PvdA en één lid van NZLokaal zich hierin niet konden vinden, zodat het collegevoorstel met 22 stemmen voor en 5 tegen werd aangenomen. In de vergadering waren een viertal moties aan de orde waarvan er een de financiële verantwoording van het college aan de Raad betrof. En dat was een motie van Karel van Herwaarden (D66).  Van Herwaarden betoogde onder meer dat de beleidsdoelen en daarvoor te leveren prestaties onvoldoende meetbaar in de begroting worden gedefinieerd. 

Onvoldoende inzicht

En ook dat er onvoldoende inzicht wordt gegeven wat, zoals hij het noemde, de bouwstenen van de diverse programma’s zijn en wat elk van deze bouwstenen kost. Zijn partij vindt bovendien dat de toelichtingen bij beleidsmatige en financiële ontwikkelingen vaak summier zijn. En bovendien dat onderlinge samenhangen tussen begrotingsonderdelen nauwelijks worden getoond.

Slotpleidooi

Van Herwaarden deponeerde daarbij zijn visie dat stroomlijning van de begrotingsopzet bovendien uitstekend past bij de focuspuntenaanpak die recent in de Raadsagenda werd aanbevolen.

De motie deed een oproep aan het college om vooral ondersteuning te bieden aan het leveren van adequate ambtelijke kennis en om een projectleider de voortgang te laten bewaken. En het slotpleidooi in de oproep luidde: ‘ In overleg met de auditcommissie een projectplanning op te stellen, zodat de uitkomsten van beide trajecten tijdig ter beschikking komen: de zero based review vóór de Perspectiefnota 2025, en nieuwe begrotingsformats uiterlijk aan het einde van het zomerreces 2024. De wethouder toonde zich namens het college ‘not amused’ en Ter Hark verweet D66 er nu een politiek item van te maken en zich met de onverwachte motie niet richtte op samenwerking van gemeenteraadsleden met het ambtelijk apparaat. 

Hij stelde vast dat juist D66 de fractie is die veel beroep doet op de capaciteit van de afdeling en veel aandacht geniet van ambtenaren. 

Grote moeite

Zelfs de ambtelijke top zou hierin gecommitteerd zijn. Wethouder ter Hark maakte duidelijk dat het college daarom grote moeite heeft met de gang van zaken. Hij ontraadde de motie en deed een oproep om hem in te trekken en deed een beroep op D66 om in het vervolg vooral in samenwerking met de ambtenaren en via het lidmaatschap van de auditcommissie te werken aan de mogelijk noodzakelijke verbeteringen.

Van Herwaarden bleef zichtbaar moeite houden met het feit dat echte actie op dit moment uit blijft en vroeg zich hardop af waar je anders dan in de gemeenteraad dit soort zaken voldoende transparante aandacht zou kunnen geven. Maar gaf uiteindelijk zichtbaar weifelend toe aan de druk vanuit het college om de motie niet in stemming te brengen door deze in te trekken.

Uit de krant