Afbeelding
Foto: De nieuwe formateur Robert Strijk. | Foto: PR.

Formateur Robert Strijk omarmt voorstel van PvdI,CDA, Lijst Salman en Lijst de Moor

Politiek

Vanmiddag kregen de raadsleden van de gemeente een tussenrapportage van formateur Robert Strijk. Daarin stelt hij vast dat er dat er feitelijk een brede steun is voor het beleid waaraan door het huidige college van B&W richting is gegeven in de nog te behandelen perspectiefnota. 

Hij geeft bovendien aandacht aan het procesvoorstel dat op 25 augustus door vier fracties, te weten de Partij voor de Inwoners, Lijst Salman Noordwijk, het CDA en Lijst de Moor aan de gemeenteraad werd voorgelegd. 

Draagvlak

Een poging om de twee en een half jaar van deze raadsperiode via een breedgedragen raadsakkoord te overbruggen. De formateur stelt duidelijk dat hij dit initiatief van de 4 partijen wil omarmen. Geen nieuw coalitieakkoord sluiten, maar komen tot een zo breed mogelijk draagvlak voor programma’s en projecten waar aandacht en focus op moet zijn. De formateur vraagt wel om meer tijd en daarom zou het initiatiefvoorstel niet op de raadsagenda van 26 september mogen worden geplaatst. Eerst moeten dus de besluiten worden genomen over de door het college voorgestelde Perspectiefnota en het ingediende amendement.

Cruciaal

De formateur gaat vervolgens alle fracties opnieuw benaderen om op basis van hun wensen een concept raadsagenda voor deze raadsperiode samen te stellen.

De raadsvergadering van 26 september blijft de belangrijke schakel in het politieke proces. Het wel of niet amenderen van het collegevoorstel, zoals dit door de VVD tegen de zin van de andere voormalige coalitiepartijen werd ingebracht, is daarbij van het grootste belang. De onzekerheid daarover is door de recente inbreng van de formateur niet weggenomen. Maar zijn voorstellen plus het omarmen van het initiatiefvoorstel van de 4 voormalige coalitiepartijen spreken voor zich.

Uit de krant