Vlnr: Alfons Morssink, Jordy de Mooij, Roberto ter Hark, Wendy Verkleij, Peter v Bockhove en Jaap de Moor. | Foto: WS.
Vlnr: Alfons Morssink, Jordy de Mooij, Roberto ter Hark, Wendy Verkleij, Peter v Bockhove en Jaap de Moor. | Foto: WS.

Oppositie zorgt voor aanvaardbare aanpassing

Politiek

Het coalitieakkoord dat eerder was opgesteld door VVD,CDA, Partij van de Inwoner, Lijst Salman en gedogend Bruisend is, voorafgaande aan de raadsvergadering van vandaag, dinsdag 5 juli, op onderdelen aangepast.

Formateur Roberto ter Hark liet dit gisteren aan de verzamelde pers weten. In bijzijn van de fractievoorzitters maakte hij duidelijk zeer tevreden te zijn over de manier waarmee de oppositiepartijen, met name D66 en de PvdA, hun constructieve bijdrage leverden. Ter Hark: ‘Wij zijn van mening dat het akkoord met de ingebrachte aanvullingen verder is verbeterd.’

Naast de PvdA en D66 hadden PUUR en NZL eveneens hun inbreng. De laatste partij kwam echter minder met voorstellen maar vooral met vragen. De formateur benadrukte dat tegenstrijdigheden met het bestaande akkoord niet gehonoreerd konden worden maar dat de voorgestelde aanvullingen welkom waren. Hij dacht er nu op te kunnen vertrouwen dat dit een akkoord ‘van ons allemaal’ is geworden.

Aanpassingen

In een reeks van aanpassingen valt vooral op dat Verkeer en Vervoer op onderdelen werd aangepast. Waarbij fietsroutes naar de NS-stations en het gebruik van de fiets in brede zin de belangrijkste aanvullingen betrof. Op het gebied van onderwijs gaven PvdA en D66 aan dat verbeteringen op gebied van samenwerken van onderwijs met het sociaal domein zal leiden tot betere signalering en het vinden van oplossingen in de jeugd- en gezinsproblematiek. Met speciale aandacht voor het bevorderen van kansen voor kinderen.

Speciale aandacht vroegen D66 en PUUR ook voor de aanpak van de integratie van nieuwkomers in Noordwijk. Serieus omgaan met hun problemen en een beloning voor hen die mee willen doen. Wie aantoonbaar niet zijn best doet om in te burgeren zou volgens het aangepaste akkoord een boete verdienen.

PvdA en D66 vonden PUUR en GroenLinks aan hun zijde op het gebied van duurzaamheid met de toevoeging dat inwoners en ondernemers collectieve besparingspakketten moet worden geboden inzake de energietransitie.

Constructieve samenwerking

Ter Hark concludeerde dat zijn taak als formateur er nu op zat. Hij dankte alle partijen en met name de coalitiepartijen voor de constructieve samenwerking tijdens het gehele proces. Hij herinnerde nog even aan de belangrijke rol van informateur Toon Mans. Ook burgemeester Wendy Verkleij en de andere politieke partijen was hij dank verschuldigd voor de open sfeer waarin moeilijke zaken konden worden besproken. Ter Hark besloot met: “Ik zie er naar uit om de komende jaren opnieuw als wethouder aan de slag te kunnen gaan. In goede samenwerking met college van B&W , de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en natuurlijk de inwoners en ondernemers.”

Gedoogpartij 

Jaap de Moor ( Bruisend) verduidelijkte nog een keer zijn speciale rol als gedoogpartij: “Wij kunnen ons heel goed vinden in de gekozen speerpunten en willen op een constructieve manier onze bijdrage gaan leveren.” 

Officieel

Vanavond (dinsdag 5 juli) is tijdens de raadsvergadering tijd ingeruimd voor alle officiële handelingen die horen bij de installatie van een nieuwe college en de daaraan verbonden aanpassingen van gemeenteraad en commissies. Vervolgens komt de taakverdeling binnen het college van B&W aan de orde. Met na het zomerreces de definitieve kick-off van het college, die dan pijlsnel met de begrotingsbehandeling en de financiële gevolgen van het nieuwe akkoord aan de slag moeten gaan.

Uit de krant