Afbeelding
Foto: Wim Siemerink, archief

Coalitie blijft bij beperkt bebouwen van Bronsgeest

Politiek Politiek

Het woningbouwbouwbeleid wordt door veel inwoners regelmatig als een van de belangrijke onderdelen van het politieke beleid genoemd. De populariteit van Noordwijk als woonplaats zorgt al decennialang voor een enorme extra druk op de woningmarkt. In de verkiezingscampagnes was het een van de belangrijke onderwerpen .

Geen wonder dat het ook in het coalitieakkoord uitgebreid aan de orde komt. De partijen geven er via onderstaande letterlijke tekst aandacht aan: ‘Wij bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk. Wij hechten aan kleinschaligheid en open karakter van de leefomgeving. De open ruimte bestaat bij de gratie van agrarisch landschap. We versterken de identiteit en openheid van landschap door in te zetten op een vitale en duurzame bollenteelt. Daarmee zorgen we tevens dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden. Het open landschap tussen de dorpen in de Bollenstreek weerspiegelt onze identiteit. We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Daarbij hoort ook voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren.’

Negentien punten

De nieuwe coalitie omschrijft in een negentien punten tellende lijst de zaken die van groot belang worden geacht. Men wil voor de komende tien jaar een duidelijk bouwprogramma volgens de bestaande planlijst om te voorzien in de lokale behoefte, waarbij de woonvisie geen doel op zich mag zijn. Wel gaat men in overleg met de omliggende gemeenten om te zien of de huidige voorrangsregelingen kunnen worden bijgesteld ten voordele van eigen Noordwijkse woningzoekenden. Over de steeds terugkerende discussie betreffende het percentage sociale woningen is de stellingname: ‘De regionaal vastgestelde norm van 25% aangaande het aandeel sociale woningbouw in de bestaande woningvoorraad, is uitgangspunt. Om aan deze norm te voldoen, kiezen we voor minimaal 30 procent sociale huurwoningen bij alle te realiseren woningbouwprojecten. Onder 35 sociale huur verstaan we: ‘Elke woning met een maximale huurprijs van 763,47 euro.’ Het vaste voornemen is er om op het gemeentelijk terrein van voormalig Admiraal/Verloopte komen tot 100 procent sociale woningbouw.

Woningen moeten gebruikt worden om in te wonen, niet als investering

Partijen willen de geplande permanente woningbouw in de Nes heroverwegen om daar te komen realisatie van tijdelijke woningen. De minimale inzet op de woningbouw wordt 30 procent sociale huur, minimaal 15 procent middel dure huur, 25 procent middel dure koop die wordt geschat op 355.000 tot 376.300 euro. Naast de woningbouwstichtingen kunnen andere partijen onder dezelfde voorwaarden invulling geven aan de gestelde opgave van woningbouw. Duidelijk wordt in het akkoord benoemd dat woningen moeten worden gebruikt om in te wonen, niet als investering of belegging. Ook bij logiesverstrekkers, vakantiewoningen en tweede huizen is daarom regulering nodig voor evenwicht in gemeente Noordwijk. Met de GOM wordt verder gesproken over een aangepaste ontwikkeling mogelijke met clusterlocaties. De verkiezingsbeloften van Lijst Salman en Partij voor de Inwoners komen onder druk als men verklaart: ‘Wij kiezen ervoor om het huidige in procedure gebrachte “bestemmingsplan Bronsgeest 2021” te realiseren en het voor Bronsgeest daarbij te laten.’ Dit betekent dus geen bebouwing van het resterende deel Bronsgeest en dit deel conform het “bestemmingsplan Bronsgeest 2021” juist open te houden voor de bollenteelt.

Uit de krant