Logo denoordwijker.nl
Over het exploitatieplan Bronsgeest werd in de commissie uitgebreid van gedachten gewisseld. | Foto: WS.
Over het exploitatieplan Bronsgeest werd in de commissie uitgebreid van gedachten gewisseld. | Foto: WS.
Politiek

Exploitatieplan Bronsgeest versnelt naar de gemeenteraad

  Politiek

Wethouder Theo Alkemade wil haast maken met de bouw van woningen in Bronsgeest. Daartoe stond deze week het exploitatieplan Bronsgeest. Zo’n exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan en bedoeld om de diverse kosten eerlijk te verdelen over de grondeigenaren. 

In het geval van bestemminsplan Bronsgeest zijn er twee eigenaren: de Gemeente Noordwijk en Gouden Regen Noordwijk bv. Daarnaast bestaat er ook nog een bouwclaim van Bouwfonds. Als begeleider van het proces werd er een externe deskundige ingehuurd. En die kwam tijdens de commissievergadering op 19 mei met een toelichting op de wijzigingen die recentelijk in een eerder ontwerp-exploitatieplan van november 2021 zijn aangebracht. Wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen plus enkele ambtelijke wijzigingen.

Kritische vragen

Het ontwerp-exploitatieplan werd na een raadsbesluit volgens de normen ter visie gelegd. En er blijkt nu ten aanzien van het exploitatieplan door Gouden Regen Noordwijk bv een zeer uitgebreide zienswijze te zijn ingediend met 37 opmerkingen. Wat onder andere voor  Bas Brekelmans (VVD) en Jaap de Moor( Bruisend Noordwijk) aanleiding was hier kritische vragen over te stellen. 

Of er met Gouden Regen bv vooraf te beperkt overleg is geweest? Of het niet beter zou zijn geweest eerst tot een anterieure overeenkomst te komen?Wethouder Alkemade schetste vervolgens het verloop van het overleg en benadrukte dat er meerdere malen met eigenaar Ab van der Wiel is gesproken. Hij zei ook verrast te zijn door het grote aantal opmerkingen en het late tijdstip waarop dit onder zijn aandacht werd gebracht.

Wat ook reden gaf om vooral zorgvuldig met de ingediende zienswijzen om te gaan. En dat uiteindelijk de tijdsdruk het college had doen besluiten in ieder geval eerst dit exploitatieplan vast te stellen zodat voortgang verzekerd zou zijn.

Van diverse partijen kwamen er opmerkingen en vragen. CDA en VVD vroegen aandacht voor de afdracht aan de Greenport Ontwikkeling Maatschappij en het verschil in de daarbij te betalen tarieven. Ivar Krüse (Partij voor de 1nwoners) uitte kritiek omdat het college verzuimt zou hebben parallel aan het proces een onteigeningsproces in gang te zetten. De wethouder maakte duidelijk dat hij de samenwerking en het proces niet wilde verstoren door de een onteigening in gang te zetten. 

Zorgvuldig proces

De externe deskundige zei dat als een eigenaar bereid is volgens het bestemmingsplan te ontwikkelen dat dan onteigenen op wettelijke basis niet mogelijk is. Peter van Bockhove (LSN) reageerde geschrokken op het voorstel tot onteigenen en voorzag juist onwenselijke vertraging maar bovendien ook heel veel onnodige kosten. Ook wees hij op problemen die van de kant van Bouwfonds zouden kunnen worden gemaakt De deskundige van de gemeente benadrukte nog eens de noodzaak van een zorgvuldig proces. Ook al omdat de ervaring leert dat bij mogelijke procedures bij de Raad van Staten de zorgvuldigheid in handelen altijd een van de belangrijkste argumenten is. Bas Brekelmans zei nog eens dat de VVD heel blij is met het tempo maar pleitte nogmaals voor een anterieure overeenkomst. Daarnaast noemde hij het belangrijk om vooral te komen tot een kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling van het gebied. De wethouder gaat op aandringen van enkele partijen nog voor de komende raadsvergadering uitzoeken wat de gevolgen zijn van een parallelle onteigeningsprocedure.

Meer berichten