Al in 2018 was integriteit actueel toen een groep burgers transparantie van het gemeentebestuur eisten.|Foto: archief
Al in 2018 was integriteit actueel toen een groep burgers transparantie van het gemeentebestuur eisten.|Foto: archief

Nieuw protocol noodzakelijk bij integriteitschendingen

Politiek

Integriteit is hot en ook in Noordwijk actueel. Deze week staat een collegevoorstel op de agenda om in geval van een melding, via een correcte werkwijze tot een slotsom te komen. Omdat de impact van het melden van een integriteitsschending heel groot kan zijn, wordt een uitgebreid protocol noodzakelijk geacht.

College wil naast een integriteitsprotocol bovendien een agressieprotocol ten behoeve van politieke ambtsdragers. Omdat in een werkgroep werd vastgesteld dat ook in Noordwijk sprake zou zijn van verharding van de samenleving, richting elkaar en dus ook richting politieke ambtsdragers.

Duidelijke werkwijze

Het onderwerp integriteit staat op de agenda omdat er in Noordwijk nog geen duidelijke werkwijze bestaat voor het melden van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager. Een duidelijk protocol zou een zorgvuldige behandeling moeten waarborgen voor zowel de beschuldigde als de melder van vermeende integriteitsschending.

Een werkgroep bestaande uit raadsleden van politieke partijen, de griffie en de burgemeester werd begeleid door een extern bureau. Opvallend is dat Bruisend Noordwijk en Lijst Salman Noordwijk niet werden vertegenwoordigd. Bovendien is opvallend, gezien de breed gedragen wens van inwonersparticipatie, dat er geen beroep lijkt te zijn gedaan op ervaring en deskundigheid van de inwoners.

Misbruik

Het raadsvoorstel noemt voorbeelden van integriteitschendingen onder andere misbruik van positie, lekken of achterhouden van informatie alsook ongewenste omgangsvormen. Iedereen kan bij het vermoeden van schending door bijvoorbeeld een raadslid of een wethouder een vermoedelijke schending straks melding maken bij de burgemeester, de griffie of de speciale integriteitscoördinator. Maar de belangrijkste rol wordt weggelegd voor de burgemeester. Die tevens bevoegd wordt een onderzoek in te stellen naar een melder die opzettelijk een valse melding zou hebben gedaan. In het raadsvoorstel staat niets over mogelijke meldingen betreffende voormalige ambtsdragers. Juist deze week actueel omdat in de Haagse rechtbank een getuigenverhoor heeft plaatsgevonden, waarbij een voormalig Noordwijkse wethouder en een voormalig Noordwijkse burgemeester, in een integriteitskwestie, voor de rechter-commissaris moesten verschijnen.

Uit de krant