Logo denoordwijker.nl
<p>Wethouder Roberto ter Hark overlegt opnieuw een sluitende begroting. | Foto: Wim Siemerink</p>

Wethouder Roberto ter Hark overlegt opnieuw een sluitende begroting. | Foto: Wim Siemerink

(Foto: Wim Siemerink)

Noordwijk blijft op koers met sluitende meerjarenbegroting

  Politiek

begroting n Het huishoudboekje en de bijbehorende begroting van de gemeente Noordwijk is ieder jaar wel iets meer dan gegoochel met cijfertjes. Het gaat daarbij om enorme bedragen van inkomsten en uitgaven voor zaken die het college belangrijk acht. Voor de inwoners zijn vooral de lasten, die via belastingen en heffingen worden geïnd, van bijzonder groot belang.

Opnieuw ziet de meerjarenbegroting van de gemeente Noordwijk er goed uit. Voor de volgende jaren ligt er een sluitende begroting waarbij er bovendien ook nog geld wordt besteed aan zogenaamd ‘nieuw beleid’, zoals het lokale cultuurbeleid en de kuuroordontwikkeling. Voor het overgrote deel natuurlijk aan zaken die structureel geld kosten zoals sport, cultuur in brede zin, verkeer en parkeren, het sociale domein en niet in de laatste plaats wonen.

Onzekerheden

Portefeuillehouder Roberto ter Hark laat weten: ‘Zoals bij iedere begroting zijn er ook in de prognoses van dit college nogal wat onzekerheden. Getracht wordt de woonlasten blijvend te beperken, dit ondanks de noodzakelijke verhoging van de OZB. Komende jaren gaat er mogelijk weer meer geld naar Jeugdzorg en het wel of niet realiseren van een zwembad in Noordwijkerhout zal de structurele kosten danig kunnen beïnvloeden.’

Van invloed

In de volgende raadsvergadering gaat de politiek zich kritisch uitlaten over de begrotingsvoorstellen van het college.Via de diverse portefeuilles komen er mogelijk nog wat verschuivingen, want gebruikelijk worden er door de politieke partijen grote aantallen moties en amendementen ingediend. Als daar uitgaven mee gemoeid zijn, dan zal er ook de dekking voor moeten worden gevonden. Naast de invloed van de raad zal een nieuwe regering ook nog voor financiële verrassingen kunnen zorgen.

Groot geld

De Noordwijkse begroting gaat om groot geld en een totaal bedrag van niet minder dan € 196.298.000,-. Daarvan zijn de kosten van het bestuur en de dienstverlening via de gemeentelijke diensten € 27.500.000 en bijvoorbeeld voor Sport en Cultuur zo’n € 9.2000.000,-. Lokale heffingen en belastingen bedragen totaal zo’n € 8.000.000,-

Het college heeft de begroting voor komende jaren opgesteld met in het achterhoofd de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het waar maken van verkiezingsbeloften altijd zijn invloed zal hebben op de diverse saldo’s in de ontwerpbegroting. Voor 2022 blijkt er een voordelig saldo van ruim € 1.000.000,- te zijn begroot. Voor 2023 is dat ongeveer de helft, zo’n € 550.000,- . De collegebegroting ligt klaar, aan de raad om er nu een oordeel over uit te spreken.

Meer berichten