SHN stuurt brief aan minister
Logo denoordwijker.nl
Foto: pixabay

SHN stuurt brief aan minister

  Ingezonden


woningtekort • Van Hans Bakker, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, ontving de redactie een afschrift van de brief die hij namens de SHN stuurde naar minister Ollongren met het verzoek zich te buigen over het tekort schieten van het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk Zee en Binnen:

Afschrift brief aan minister Ollongren, 

Ministerie van BZK, Hare Excellentie mevrouw drs. K.H. Ollongren

t.a.v. Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Noordwijk, 21 december 2020

Hooggeachte mevrouw Ollongren,

Via deze weg brengen wij het geschil onder uw aandacht dat de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk(SHN) heeft omtrent de Prestatieafspraken 2021 met de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek. Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft SHN de prestatieafspraken niet getekend. Het geschil heeft betrekking op het tekortschieten van het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. Het vooruitzicht op realisatie van voldoende sociale huurwoningen in deze kernen is het afgelopen jaar eerder afgenomen dan toegenomen. In Noordwijk Zee en Binnen zijn voldoende kansen om per direct sociale huurwoningen te realiseren, zowel wat betreft beschikbare locaties, te doorlopen procedures als financiële middelen. Locatiegronden die in bezit zijn van de gemeente en reeds zijn aangewezen voor woningbouw, kunnen direct worden ingezet. 

De overwaarde van deze gronden biedt zelfs voldoende financiële mogelijkheden om extra sociale woningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn hard nodig aangezien het huidige percentage sociale huurwoningen in de kernen Binnen en Zee slechts 18 procent beslaat. De gemeente kiest niet voor bouwen op reeds beschikbare locaties maar gaat voortdurend op zoek naar andere locaties, zonder dat dit tot nu toe concrete resultaten heeft opgeleverd. SHN is van mening dat de gemeente Noordwijk verkeerde keuzes maakt door reële mogelijkheden om daadwerkelijk zo snel mogelijk tijdelijke én vooral permanente sociale huurwoningen te realiseren, onbenut te laten. Een gevolg van deze keuzes is een nog verder oplopende wachttijd voor woningzoekenden. SHN kan niet anders dan de conclusie trekken dat bij het gemeentebestuur de wil ontbreekt om daadwerkelijk sociale huurwoningen te realiseren in Noordwijk Zee en Binnen. Een situatie die voor SHN onrechtvaardig en onacceptabel is. Voor SHN geldt dat iedere inwoner van ons dorp recht heeft op een betaalbare woning. 

Dus ook inwoners met een kleine beurs. Intensief overleg over de Prestatieafspraken heeft helaas niet geleid tot het benutten van de bestaande bouwmogelijkheden. Ook is er geen perspectief geboden op concrete andere locaties waar op korte termijn gebouwd kan worden. Daarbij is SHN van mening dat er door het (niet) handelen van de gemeenteonvoldoende perspectief is op het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in de (concept)Woonvisie van de gemeente Noordwijk. Het verschil tussen de ambities van de Woonvisie en hetgeen er daadwerkelijk aan sociale huurwoningen gerealiseerd zal/kan worden in de komende jaren is groot. SHN voorziet dat de keuzes van de gemeente niet leiden tot het behalen van de doelen en ambities, waar uiteindelijk de woningzoekenden in Noordwijk Zee en Binnen de dupe van zullen blijven. Voor SHN voldoende redenen om dit geschil aan u voor te leggen.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om ons standpunt nader toe te lichten. Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Meer berichten