Van een snelle realisatie van de geplande nieuwbouw op het Gat van Palace lijkt even geen sprake. | Artist impressie: PR
Van een snelle realisatie van de geplande nieuwbouw op het Gat van Palace lijkt even geen sprake. | Artist impressie: PR

Op de barricade tegen bebouwen Palaceplein

Algemeen

Initiatiefnemers van grote bouwplannen kunnen er zeker van zijn dat hun plannen op grote tegenstand stuiten. In Noordwijk is de ontwikkeling rondom het Gat van Palace weer actueel geworden toen de Van Erk Bouwgroep recent hun nieuwe plannen herintroduceerde.

Inmiddels ligt er een raadsvoorstel om het bestemmingsplan Zeewaardig in hun voordeel aan te passen. Bewoners in de directe omgeving van het Gat van Palace en het Jan Kroonsplein maken daar ernstig bezwaar tegen. 

Zij hebben geconstateerd dat het bouwvolume, de bouwhoogte en de rooilijnen opnieuw opgerekt gaan worden en dat heeft verbazing gewekt. Waarom opnieuw wijzigen vragen zij zich af. In die zienswijze stellen zij dat de nu geplande hoogbouw niet in verhouding staat tot de huidige bebouwing rondom het Gat van Palace. Er is daarom het dringende verzoek om het al gecorrigeerde bestemmingsplan Zeewaardig juist voor dit gebied als uitgangspunt te blijven nemen.

Ook tegen de bouwplannen in de nabijheid, bekend als Esplanade, maken deze bewoners bezwaar. Zij verzoeken de politiek nadrukkelijk om rekening te houden met de huidige bouwhoogte in dit gebied, die nu maximaal 16 meter of 4 lagen mag bedragen. In de zienswijze wordt vastgesteld dat hoger bouwen nadelige consequenties voor omwonenden en bestaande ondernemers zal inhouden. Tenslotte is er ook bezwaar tegen het verruimen de bouwhoogte, het bouwvolume en de rooilijnen.

In de zienswijze nog een opmerkelijke passage: ‘Wij verzoeken u geen tweede woningen op deze locaties toe te staan, omdat dit voor leegstand zorgt waar niemand in Noordwijk bij gebaat is.’ Men stelt dat tweede woningen zouden moeten worden verboden omdat er juist behoefte aan permanente bewoning en zij zien het liefst sociale huur.

Uit de krant