Foto: Wim Siemerink, archief
Foto: Wim Siemerink, archief

Gemeenteraad buigt zich over veiligheidsplannen

Algemeen

Deze week is in de gemeenteraad de veiligheid van de inwoners aan de orde. Speciaal daar waar het gaat om de inbreng van het bestuur van de Veiligheidsregio en de actualisering van het bestaande risicoprofiel. Het college wil overleg met de gemeenteraad over drie onderwerpen.

Het gaat om de risico’s van natuurbranden in het Noordwijkse duingebied, aandacht voor de risico’s en de gevolgen van de primaire waterkering en bovendien gevaarlijke polarisatie in de samenleving als gevolg van het toenemend aantal vluchtelingen. Het veranderende klimaat met als gevolg minder regen en warme zomers zorgt ervoor dat er meer sprake is voor code rood in natuurgebieden zoals Noordwijk die kent. In 2022 waren er drie behoorlijke heftige natuurbranden in het duingebied. Het college merkt verder op dat bij zeer zware westelijke of noordwestelijke storm er bij hoge waterstand juist bij Noordwijk kans zou kunnen zijn op een kustdoorbraak met alle gevolgen voor Noordwijk en het achterland van dien. Zoals het gebrek aan een goed ontsluiting via een oost-west route.

polarisatie

Tenslotte is de huidige toestroom van vluchtelingen reden om nu eens kritisch te kijken naar de kans op polarisatie in de samenleving en de zorgelijke spanning tussen verschillende bevolkingsgroepen. En naar kans op het eerder en intensiever verstoren van de openbare orde naast het mogelijke ontstaan van maatschappelijke onrust. Over de onderwerpen is er al contact geweest met de buurgemeenten Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Een te nemen raadsbesluit vraagt de veilgheidsregio zich te richten op deze drie specifieke onderwerpen.

De wet Open Overheid, de WOO, geeft ruimte aan de inwoners om een verzoek te doen om als geheim gekwalificeerde stukken per direct openbaar te maken. Het college ontving zo’n verzoek om openbaarmaking van de financiële en verzekeringstechnische informatie. En bovendien het verzoek om openbaar making van opdrachtverlening aan derden. 

Geheime stukken betreffende De Schelft kunnen openbaar

De gemeenteraad dient toestemming te geven voor het openbaar maken van eerder als geheim gekwalificeerde dossiers. Bij een beperkt deel van de verzochte informatie kan de geheimhouding inmiddels worden opgeheven. Bij een zestal documenten zou het schadelijk kunnen zijn omdat deze de financiële en economische belangen van de gemeente kunnen schade.

De gemeenteraad moet nu een besluit nemen aangaande het collegevoorstel om een deel van de geheimhouding op te heffen en een ander deel als geheime stukken te handhaven.

BIZ in Centrum Noordwijkerhout

In het centrum van Noordwijkerhout komt er naar aanleiding van wensen uit ondernemerskringen een zogenaamde BIZ, wat staat boor Bedrijven Investering Zone. Te houden draagvlakmetingen zijn een wettelijke voorwaarde en in het centrum van Noordwijkerhout blijkt er nu bij de ondernemers voldoende steun. 

Daarom het verzoek van het college van B&W akkoord te gaan met het voorstel om de wens van ondernemend Noordwijkerhout te steunen. In een vijf pagina’s tellend document zijn alle voorwaarden in details omschreven, waaronder de samenwerking met Stichting Biz Noordwijkerhout Centrum en de wijze van belasting heffen. 

Het besluit staat al op de agenda als een hamerstuk.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant