Logo denoordwijker.nl
Het Zilveren Kruisgebouw zou mogelijke nieuwe woonvormen kunnen faciliteren. | Foto: WS.
Het Zilveren Kruisgebouw zou mogelijke nieuwe woonvormen kunnen faciliteren. | Foto: WS.

Faciliteren nieuwe woonvormen krijgt opnieuw aandacht

Het faciliteren van alternatieven woonvormen zou een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de woningschaarste. Daarbij is het gemeentelijk beleid betreffenden de woonruimten en vooral het eigenlijk of oneigenlijk gebruik van die woonruimte al vaker onderwerp van politiek debat geweest.

De lokale politiek maakt zich terecht zorgen over het gebrek aan fatsoenlijke woonruimte voor starters en alleenstaanden. Huisjesmelkers en onduidelijke aanbieders van B&B en dergelijke zijn daarbij vaak onderwerp van het daartoe gevoerde debat. En dan gaat het vaak om de wenselijkheid of de onwenselijkheid van het toestaan van omzetten van zelfstandige woonruimtes naar niet-zelfstandige woonruimtes. Al in 2020 vroegen D66 en NZL hier via een motie in de gemeenteraad aandacht voor.

Sociaal en betaalbaar

Bij de beleidsnotitie Gebruik Woningen in februari 2021 kwam het opnieuw op tafel. Omdat het een complexe materie is werd het college verzocht om in eerste instantie kaders te bepalen waarbinnen de gewenste omzettingen zouden moeten worden gerealiseerd. 

Deze week laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten dat het toevoegen van woonruimten in de sociale en betaalbare segmenten door hen wel degelijk is ervaren als een belangrijke opgave. Het college ziet echter geen heil in het omzetten van de gebruiksvoorwaarden in de schaarse segmenten zoals de sociale huur- en koopwoningen. Ook niet als dit ten gunste is van speciale woongroepen of andere alternatieve woonvormen.

Geen specifieke kaders

Geschreven wordt dat de gemeente Noordwijk er ook niet voor kiest om specifieke kaders te stellen bij het omzetten van zelfstandige woonruimten naar niet-zelfstandige woonruimten met het doel een woongroep op te richten. Dit om te voorkomen dat er bij voorbaat drempels worden opgeworpen voor woonvormen die in principe wenselijk worden geacht. Vanaf 1 juli zal er op de site informatie over de mogelijkheden tot het opzetten van woongroepen binnen onze gemeentegrenzen worden gegeven. Onder voorwaarde dat op duurzame wijze een gemeenschappelijke huishouding zal dienen te worden gevoerd. Met de woningcorporaties zullen afspraken worden gemaakt over het mogelijk maken van zogenaamde ‘friends-contracten’ en bovendien het mogelijk te maken dat meerdere huurders op basis van één huurcontract een overeenkomst aan gaan. Uitgangspunt bij alle vergunningverleningen is en blijft dat er meer betaalbare woonruimte moet worden gecreëerd.

Meer berichten