Logo denoordwijker.nl
De oudere jeugd moet voorrang krijgen bij speeltoestellen als het aan de PvdA ligt. | Foto: Wim Siemerink
De oudere jeugd moet voorrang krijgen bij speeltoestellen als het aan de PvdA ligt. | Foto: Wim Siemerink (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Politiek buigt zich over inburgeren en speeltoestellen

De politiek had deze week de eerst serie commissievergadering na het zomer reces. Met een aantal belangrijke collegevoorstellen die in de raadsvergadering van 28 september voor besluitvorming staan geagendeerd. Met daarnaast een aantal presentaties over de huidige ontwikkelingen zoals woningbouw, inburgering en kernenbeleid.

De commissie Welzijn kreeg een presentatie over de op handen zijnde nieuwe wet betreffende inburgering van status houders en migranten. De wet heeft als uitgangspunt zo snel mogelijk aanvangen met de procedures van inburgeren zoals het taalonderwijs, het arbeidsproces en de arbeidsparticipatie, de maatschappelijke deelname binnen de samenleving. In de presentatie de samenhang van de nieuwe wet en de huidige stand van zaken rond de onderwerpen die bij intreden van de wet lokaal geregeld moeten zijn.

Complexe materie

Frans van Kouwen (LSN) noemde het een zeer complexe materie en was bang voor de onzekerheden rondom de financiering van de inburgeringsplicht. Voor de inburgering is per persoon €10.000,- voor 2 jaar gereserveerd. Zo wie zo wordt er, ondanks de toegezegde bijdrage van het Rijk, al een tekort verwacht.

Noordwijk heeft een taakstelling van 42 statushouders per kalenderjaar maar daar moet werk voor worden verzet. De nieuwe wet vereist ook nog bijscholing van de begeleidende ambtenaren. 

Het meedoen in de maatschappij, de arbeidsparticipatie, de verplichtingen, het al of niet willen meewerken, de handhaving en boetes, de examenresultaten en dat soort onderwerpen kwamen uitgebreid aan de orde. Nog deze week komt het college met een lokaal beleidsplan waarna er een raadsvoorstel gaat worden gepresenteerd.

Vies

De commissie boog zich ook over het aanschaffen en onderhouden van speeltoestellen voor de lokale jeugd. Daar blijkt voorlopig eerst €100.000,- voor te worden gereserveerd. Vanuit de commissie kwamen er een aantal vragen en opmerkingen. 

Astrid Warmerdam had klachten over de hygiëne. ‘De speeltoestellen zijn soms erg vies. Er zou wat vaker een doekje over kunnen worden gehaald ‘, merkte zij op. Van Dokkum (PvdA) vroeg aandacht voor de oudere jeugd en de mogelijke overlast van hangplekken en zei: ‘Daar zal zeker extra aandacht aan moeten worden besteed’. 

Het slotakkoord was voor wethouder Sjaak van den Berg die liet weten erg blij te zijn met de brede steun vanuit de commissie. Hij benadrukte de waarde van speelplekken: ‘Het zijn belangrijke plekken waar de jeugd elkaar kan ontmoeten’.

GOM

Het woningbouwbeleid, de GOM-woningen, de kansen voor starters en de noodzaak van meer differentiatie en meer aansluiting op de woonvisie. Het kwam allemaal opnieuw ter sprake tijdens een presentatie die door wethouder Theo Alkemade persoonlijk werd gehouden. Een initiatief dat zijn schaduw al vooruit wierp waarbij omwonenden en woningzoekenden hun kritiek al nadrukkelijk hadden geventileerd. 

De wethouder benadrukte dat het hier ging om het uitvoeren van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Daarbij moest het gemeentelijk eigendom aan de Herenweg, reeds bestemd voor een clusterlocatie van GOM-woningen, als praktijkvoorbeeld dienen. Niet om de plannen volgens de nieuwe ideeën uit te voeren maar om te onderzoeken of er nieuw beleid mogelijk is waaraan de lokale politiek steun kan verlenen. 

Zo kan er vervolgens worden gesproken met de gemeente in de Bollenstreek en de GOM of de jaren geleden gemaakte afspraken in deze nieuwe tijd kunnen worden heroverwogen. Mogelijk gaat de gemeenteraad zich hier spoedig over uitspreken.

Meer berichten