Logo denoordwijker.nl
<p>Stek beschikt over voldoende financi&euml;n en is inmiddels volop aan het bouwen. | Foto: WS</p>

Stek beschikt over voldoende financiën en is inmiddels volop aan het bouwen. | Foto: WS

Politiek

Woonvisie tijdens constructieve ronde tafel besproken

‘Alle zeilen bij voor voldoende juiste woningen’. Onder die titel wordt een nieuwe Noordwijkse woonvisle gepresenteerd. Gebaseerd op het woonbehoefteonderzoek, waaruit opnieuw blijkt dat de druk op de woningmarkt van de gemeente Noordwijk groot is en opnieuw verder toeneemt.

Het college staat een actief woonbeleid voor met daarin twee prioriteiten. Dat zijn allereerst een voldoende aantal woningen en bovendien woonruimte voor die inwoners, die van een huis verstoken zullen blijven zonder extra inspanning van de gemeente Noordwijk. Daartoe is er een speciaal uitvoeringsprogramma toegevoegd alsmede een nadere uitwerking over de niet te onderschatten financiële gevolgen.

Deze week werd er in een rondetafelbijeenkomst, op een bijna vergeten constructieve manier, door de politiek overleg gepleegd. Maar voor dit gebeurde waren er eerst een aantal insprekers die vanuit hun eigen gezichtsveld hun visie mochten geven.

27 zienswijzen

Wethouder Theo Alkemade meldde in zijn inleiding dat er na de ter visie legging 27 zienswijzen konden worden verwerkt in de voorliggende woonvisie 2020. Hij hoopte dat ook de inbreng van de negen insprekers en de stakeholders nog extra input voor deze woonvisie kunnen opleveren.

Aanwezige stakeholders waren woningcorporaties Stek en Sint Antonius van Padua, Taskforce arbeidsmigranten plus de stichtingen Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk en van Noordwijk. De laatste liet als enige, direct al weten de onlangs voorgelegde prestatieafspraken niet te ondertekenen. Dit omdat het aanbod sociale woningen achter zou blijven waardoor een onrechtvaardige en onacceptabele situatie is ontstaan.

Stakeholders

De inwoners die op zoek zijn naar beperkte woonruimte hebben zich verenigt als Noordwijk Klein. Zij lieten zich nadrukkelijk horen, bepleitten locaties voor tiny houses en vroegen om creatieve oplossingen voor kansen en mogelijkheden.

Willem van Duin van woningcorporatie Stek liet weten wel achter de prestatieafspraken voor 2021 te staan en betoogde: ‘Gezamenlijk de schouders zetten onder nieuwbouwplannen, werken aan een duurzaam woningbezit en oog hebben voor de leefbaarheid in de wijken.’ Hij verzekerde dat Stek, financieel over voldoende middelen beschikt, inmiddels forse stappen voorwaarts maakt en volop aan het bouwen is.

Merlien Welzijn liet namens Sint Antonius van Padua weten dat er op dit moment 2000 huurwoningen in de portefeuille zitten en dat er op dit moment er hard wordt gewerkt aan de realisatie van drie projecten in Noordwijkerhout en De Zilk.

Arbeidsmigranten

Een heikel onderwerp was de huisvesting van arbeidsmigranten waarbij plots het begrip Internationale werkers werd gelanceerd. Taskforce voorzitter Dennis van der Voort stelde vast dat de woonvisie nog niet compleet is. Hij noemde huisvesting voor arbeidsmigranten bepaald geen tijdelijke voorziening en vroeg om concrete plannen voor permanente huisvesting.

Wethouder Roberto ter Hark reageerde daarop dat dit probleem buiten de lokale woonvisie wordt opgelost. Er wordt regionaal samengewerkt om het aan te pakken. Er is al een zoektocht naar potentiële locaties voor deze doelgroepen en hij kondigde drie pilots aan met kansen tot het realiseren van 1500 bedden. Maar het is complex omdat soms aanpassing van de bestemmingsplannen noodzakelijk is.

Constructief

Naar aanleiding van de vele inbreng kwamen er vragen vanuit de politiek met daarop de reacties van wethouder Theo Alkemade. De constructieve manier waarop dit verliep lijkt een basis voor een goed politiek debat in de raadsvergadering van 15 december. Waar natuurlijk de snelle realisatie van 30% sociale woningen centraal staat. Maar inmiddels is de haalbaarheid in context tot prijsgrenzen ook een prangende vraag. Zo zijn koopwoningen met een grens van € 200.000 niet meer reëel te noemen en zijn de grondprijzen van dien aard dat sociale huur sterk onder druk komt.

Meer berichten