Wonen in Noordwijk blijft voorlopig nog een luxe
Logo denoordwijker.nl
<p>Financi&euml;n en woningbouw waren de belangrijkste onderwerpen bij de algemene beschouwingen. | Foto: WS</p>

Financiën en woningbouw waren de belangrijkste onderwerpen bij de algemene beschouwingen. | Foto: WS

(Foto: )
Politiek

Wonen in Noordwijk blijft voorlopig nog een luxe

Het was natuurlijk te verwachten dat er tijdens de algemene beschouwingen veel aandacht zou zijn voor het bouwen van woningen. De opmerkingen van de diverse partijen waren voornamelijk gericht op snelle realisatie van plannen.

Wethouder Theo Alkemade maakte gewag van verschillende plannen waarbij een aantal zaken boven zijn gekomen. Hij merkte op dat in het vele overleg met de woningbouwcorporaties duidelijk is geworden dat het realiseren van sociale huurwoningen de voorkeur geniet boven sociale koopwoningen.

Hij benadrukte dat, ondanks de kritiek van de diverse zijden, de continuïteit wel is gewaarborgd. Hij wees op de komende snelle realisatie van de huidige plannen in Offem Zuid 2 door ontwikkelaar Campri. Daarnaast op de komende ontwikkelingen op het Bavoterrein, het Zilt, het Zilveren Kruisgebouw en een deel van Bronsgeest. Cijfermatig zou Noordwijk met de realisatie van bijna 250 woningen per jaar uitkomen op de 10 jarenplanning van 2580.

Bijna alle partijen dringen steeds vaker aan op meer mogelijkheden voor tijdelijke bouwplannen. De wethouder moest hen duidelijk maken dat er duidelijke verschillen bestaan als het gaat om de tijdelijke huisvesting. Voor verschillende soorten woonvormen zijn verschillende beleidsplannen noodzakelijk.

Tijdelijke woningen

Wethouder Sjaak van den Berg wees erop dat er op dit moment 2 locaties zijn gereserveerd voor tijdelijke woningen, met name het deel van de Nes achter de velden van vv Noordwijk en het terrein van de voormalige basisschool de Zeestroom. Hij benadrukte dat er geen sprake is van plannen voor tijdelijke woningen op andere locaties dus ook niet in Bronsgeest. Wel liet hij desgevraagd weten dat de aangevraagde rijkssubsidie voor tijdelijke woningen niet in het geding is.

Een geheel andere woonvorm zijn de zogenaamde tiny houses. Daarvoor gelden speciale voorwaarden en daarvoor is ook nog geen terrein aan toegewezen. Dat zou binnenstedelijk moeten zijn, dus binnen de bestaande woonkernen. In het buitengebied gelden namelijk de GOM-regelingen met bijbehorende financiële consequenties.

Weer een andere aanpak vraagt de huisvesting van de zogenaamde arbeidsmigranten kortweg de ‘Polenhuisvesting’. Er is en blijft heftig verzet tegen het omvormen van woningen tot Polenpensions. Inmiddels is het college in overleg met omliggende gemeente alsook de gemeente Westland en de gedeputeerde om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Men komt mogelijk tot een pilot om leegstaande agrarische gebouwen om te vormen tot arbeiderspensions.

Het voorstel van het realiseren van een zogenaamde scheidingshotel voor spoedzoekers en bijvoorbeeld slachtoffers van een echtscheiding kreeg aandacht maar tot concrete voorstellen kwam het niet. En dan nog flexwoningen. Dat zijn kleine, zelfstandige woningen met een eigen keuken, badkamer en toilet. Dat is permanente bebouwing welke altijd slechts tijdelijk en maximaal voor 5 jaar kunnen worden gehuurd. Maar ook deze zullen binnenstedelijk moeten worden gerealiseerd en ook hiervoor kent Noordwijk nog geen concrete plannen.

Meer berichten