Ontwikkeling Space campus is kwestie van lange adem
Logo denoordwijker.nl
<p>| Foto: Wim Siemerink</p>

| Foto: Wim Siemerink

Politiek

Ontwikkeling Space campus is kwestie van lange adem

In september 2018 vonden zowel het Rijk, de provincie Zuid-Holland als de gemeente Noordwijk elkaar om op Noordwijkse bodem gezamenlijk een campusontwikkeling te stimuleren en daarbij de interactie met ESTEC en haar omgeving te versterken. Het benodigde geld beschikbaar maken was toen vooral actueel. Men is nu toe aan de volgende stap.

Nederland is middels de aanwezigheid van ESTEC al vele jaren een belangrijk ruimtevaartland. Rijk, Provincie en Gemeente willen gezamenlijk en om uiteenlopende redenen nog eens extra stimuleren. De werkgelegenheid in de regio verbeteren en de concurrentiepositie van de Nederlandse ruimtevaartsector verstevigen zijn hierbij heel belangrijke argumenten.

Het college van B&W wil nu samen met de partners de volgende stap maken en stelt aan de gemeenteraad voor om mee te investeren in een zogenaamd basiskamp en hiervoor bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen.

De 5 miljoen euro die er totaal voor nodig is wordt door de Provincie Zuid Holland aangevuld met de ontbrekende ruim drie-en-een-half miljoen. Het geld wordt gebruikt om te komen tot een gebiedsvisie, een financiële strategie plus een uitvoeringsagenda. De Space Campus zou dé ontmoetingsplek moeten worden voor de internationale space sector. Met ESTEC, de ESA Bic, het Galileo Reference Centre en Space Expo als onlosmakelijke ankerpunten.

Het college laat weten aan de raad dat er bewust nog geen gedetailleerd plan is gemaakt en dat de businesscase voor het Basecamp indicatief is maar wel op reële uitgangspunten is gebaseerd.

Zodra alle betrokken partijen tot consensus over de bijbehorende uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling zijn gekomen, kan de noodzakelijke uitwerking snel worden opgepakt.

Lange adem

In het voorstel is ook te lezen dat, om het vertrouwen van de diverse partijen vast te houden, een snelle activatie van het open veld in de geest van deze gebiedsvisie een voorwaarde is. Van de politiek wordt gevraagd zo nodig een flexibele houding aan te nemen bij interpretatie van het bestemmingsplan Noordwijkse Bedrijventerreinen.

Het college benadrukt dat het initiatief een kwestie van lange adem betekend. Waarbij marktontwikkelingen of gewijzigde politieke standpunten een risico kunnen vormen. Want het betreft immers niet alleen het lokaal belang maar ook Europese, nationale en provinciale belangen.

Het raadsvoorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bevat een zeer uitgebreide toelichting. In de raadsdiscussie zullen de diverse belangrijke details moeten worden besproken.

n Publieksloket in Noordwijkerhout blijft toch

Meer berichten