Logo denoordwijker.nl
<p>De directeur van Omgevingsdienst West-Holland krijgt mandaat tot beslissen bij vergunningsaanvragen. | Foto: Archief</p>

De directeur van Omgevingsdienst West-Holland krijgt mandaat tot beslissen bij vergunningsaanvragen. | Foto: Archief

Politiek

Vergunningverlening moet sneller met mandaat aan ODWH

Deze week is in de gemeenteraad de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, kortweg Wabo genoemd, aan de orde. Het gaat bij die wet om initiatieven, projecten of activiteiten in de fysieke leefomgeving van bewoners waarvoor een vergunningplicht in de wet is vastgesteld.

Het gaat om de mogelijkheid tot vergunningverlening bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten, afwijkingen van bestemmingsplannen of milieueisen. In genoemde wet staan de eisen die gelden bij een aanvraag tot verlenen van zo’n vergunning. De hoofdregel is dat de gemeenteraad beslist bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Soms ligt zo’n beslissing bij mandaat bij het college van B&W.

De gemeente Noordwijk heeft echter als enige gemeente in de omgeving het deel van vergunningverlening in handen gegeven van de Omgevingsdienst West Holland. Een nogal omstreden politieke keuze waarbij de haperende dienstverlening regelmatig als onderwerp op de agenda staat. Binnen die dienstverlening wil men nu komen tot meer praktisch doen en laten.

In de dagelijkse praktijk zou er volgens de ODWH sprake zijn van een beperkt aantal gevallen waarbij de huidige wetgeving leidt tot onnodige vertragingen bij de uitvoering van initiatieven. Het college wil nu aanpassingen en verschillende categorieën aanwijzen van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist zou hoeven zijn. Men wil dan de directeur van Omgevingsdienst West-Holland mandaat verlenen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven in die situaties waarin geen zienswijzen zijn ingediend op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daardoor hoeft de gemeenteraad in die bijzondere gevallen niet meer bij betrokken te zijn bij de vergunningverlening. De doorlooptijd van een uitgebreide vergunningprocedure kan hierdoor aanmerkelijk worden verkort. Dit alles dus in het kader van een beter dienstverlening. De voorgestelde regeling kent de beperking dat deze uitsluitend geldt voor de tijd tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het college geeft de volgende onderbouwing: ‘Het aantal aanvragen dat binnen de voorgestelde regeling zal vallen, is beperkt. Het gaat om ca. 5 gevallen per jaar, ongeveer een kwart van alle uitgebreide procedures. Van het vaststellen van de regeling voor dit kleine aantal aanvragen gaat evenwel het belangrijke signaal uit dat, daar waar het verantwoord en mogelijk is, uw raad tijdrovende procedures probeert te voorkomen.’ Het is dan ook aannemelijk dat de gemeenteraad met het mandaat aan de ODWH akkoord zal kunnen gaan.

Meer berichten