Logo denoordwijker.nl
De motie van Louis Koppel (GL) om de GOM te betrekken  bij het opwekken windenergie kreeg voldoende steun.
De motie van Louis Koppel (GL) om de GOM te betrekken bij het opwekken windenergie kreeg voldoende steun.
Politiek

Gemeenteraad neemt regionale energie-aanpak serieus

Het milieu in samenhang met energie is een uiterst actueel onderwerp geworden in de nationale en provinciale politiek. Dat vereist inhoudelijk ook regionale inzet, waardoor dit zelfs in de dorpspolitiek aan de orde komt. In Noordwijk in de vorm van reacties op een wensen en bedenkingenlijst die door het college van B&W in concept werd opgesteld.

Er ligt een nationaal Klimaatakkoord met daarin de maatregelen die nodig zijn om ‘het akkoord van Parijs’ te kunnen halen. Inmiddels is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die een eigen strategie mogen samenstellen. Waarin voorstellen over besparen, de opwek, de duurzaamheid en andere innovatieve mogelijkheden kunnen worden opgenomen. Noordwijk bevindt zich in de regio Holland Rijnland.

De bespreking over een lokale inbreng bij deze regionale energietransitie was er aan de hand van een concept van het college. Kennelijk een zeer discutabel concept want het bleek aanleiding voor de raadsleden om hierop een record aantal amendementen en moties in te dienen.

Uiterst serieus

Het afzweren van de traditionele fossiele energiebronnen dwingt tot nieuwe keuzes. De gemeenteraad nam dit uiterst serieus en nam ruim de tijd voor de inhoudelijke discussie over energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. Zonne-energie is natuurlijk een voor de hand liggend alternatief voor gas en olie. Wat opviel was dat een enkele jaren geleden gelanceerd en toen door de politiek afgeserveerd initiatief, nu door diezelfde politie lijkt te zijn gekaapt.

Ondernemer en creatief denker Edwin de Beukelaar was zijn tijd kennelijk ver vooruit toen hij jaren terug voorstelde om het parkeerterrein nabij Strandplaats Nederzandt aan de Langervelderslag te overdekken met zonnepanelen. Nu, enkele jaren later neemt de politiek hierin zelf het initiatief en omarmt een amendement van NZL om parkeerterreinen vol te leggen met zonnepanelen.

Groot aantal ideeën

De zoektocht naar wensen en bedenkingen aangaande de door het college voorgestelde initiatieven leverde een groot aantal extra ideeën op. Allemaal omschreven in amendementen die de voorstellen van het college van B&W moesten verbeteren. Zo kwamen NZLokaal en DOEN met genoemd voorstel om zonnepanelen boven parkeerterreinen te realiseren.

Zoals te verwachten kwam GroenLinks ook met veel goede ideeën. Zij opperden het uitsluiten van Biomassa, concretere doelen voor duurzame mobiliteit, herijken bij de opwekopgave en inzetten op lokale en regionale warmtebronnen zoals geothermie.

De VVD was behoorlijk kritisch en pleitte er voor om vooral de dynamiek in de energietransitie ruimte te bieden. Door via een tweejaarlijkse herijking aan relevante innovatieve initiatieven kansen te bieden.

Duidelijkheid

Woordvoerder Bas Knapp wilde Holland Rijnland verzoeken om wel meer duidelijkheid te verschaffen over het besluitvormingsproces. Hij stelde vast dat de opgenomen algemene beschrijvingen bepaald niet voldoen vanwege het generieke karakter van de diverse oplossingen

Knapp achtte het van belang dat het lokale participatieproces aansluit bij de output van de lokale wensen die Holland Rijnland voor ogen staat. Daarom wilde hij dat Holland Rijnland duidelijk inzicht verschaft in de participatie en de communicatiestrategie.

Een amendement van de PvdA met een voorstel om bij ruimtelijke inpassing van opwekopgave de weidegronden te ontzien haalde het niet. Een soortgelijk amendement van GroenLinks betreffende bollengronden al evenmin.

Over het gebruik van energie in de nabije en verre toekomst zal het laatste woord nog niet zijn gezegd. Of de gemeenteraad van Noordwijk de wensen en bedenkingen voor 100% gehonoreerd zal zien lijkt niet waarschijnlijk. Wel staat vast dat onze gemeenteraad niet verweten kan worden dat ze de energietransitie niet serieus neemt.

Meer berichten