Logo denoordwijker.nl
Samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties vindt het college van belang. | Foto: WS
Samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties vindt het college van belang. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Hoe gaat het met de democratie in Noordwijk?

'Om als gemeente te kunnen groeien is de hulp van de inwoners onmisbaar', laat het college van B&W weten. Want samenwerken met inwoners, ondernemers verenigingen en maatschappelijke organisaties is voor het college van de fusiegemeente Noordwijk een belangrijke voorwaarde.

Vooraf iedereen nauw betrekken bij het maken van plannen en het komen tot bestuurlijke besluiten. Bijna alle politieke partijen achten dit een belangrijke voorwaarde bij functioneel en succesvol lokaal bestuur. Maar daar waar inspraak en medezeggenschap is, ligt niet alleen ruimte voor volle tevredenheid maar ook voor teleurstellingen. Het college is er alles aan gelegen om samen te werken bij het vaststellen van gewenst beleid. En mede daarom wil men weten wat raadsleden,medewerkers,collegeleden en inwoners nu werkelijk vinden van het huidige lokale samenspel.


Quickscan

Het college heeft daarom de gemeente aangemeld voor een onderzoek daartoe. Om de antwoorden te vinden op een drietal vragen:Hoe gaat het met de democratie in Noordwijk? Wat vinden de mensen van het lokale samenspel? En ten slotte: Hoe kan dit allemaal nog beter? Een landelijke organisatie biedt een zogenaamde 'Quickscan Lokale Democratie' aan. De gemeente Noordwijk heeft zich hiervoor aangemeld. Het begint met een extern begeleid startgesprek voor de diverse groepen. Dan volgt er in februari een vragenlijst. Met de antwoorden als basis volgt er dan een slotgesprek.


Mogelijk al perfect?

Mogelijk, is de conclusie, dat het in Noordwijk allemaal al perfect is geregeld. Maar het kan ook zijn dat de deelnemers of een deel daarvan aanleiding ziet om een verbeteringsslag te maken.
Met het participatietraject rond de totstandkoming van de Omgevingsvisie voor de deur komt dit initiatief op een juist moment. Want het gaat de gemeente Noordwijk er dus eenvoudigweg om dat inwoners, ondernemers,verenigingen en maatschappelijke organisaties zich mede verantwoordelijk durven voelen voor de toekomst van de samenleving.

Het beeld wat het genoemde onderzoekje geeft moet dan als startpunt dienen voor een eigentijdse versterking van de lokale democratie.

Meer berichten