Logo denoordwijker.nl
Foto:
Van Dam tot Wurft

Twee panden met geschiedenis

Enige tijd geleden verscheen er een indrukwekkend geschiedenisboek over de Voorstraat, bij de meesten bekend als een straat met een belangwekkende geschiedenis. Het unieke van dit boek is dat ieder pand apart wordt beschreven. Hiervoor moest heel wat zoekwerk worden verricht zoals het doorspitten van allerlei oude archieven, publicaties e.d.

Dat twee panden in de Voorstraat, die nu speciale aandacht krijgen, heeft te maken met het feit, dat ik nog niet zolang geleden op een ansichtkaartenbeurs een foto aantrof van een stukje Voorstraat van zo'n 100 jaar geleden. Het had ook gemakkelijk een ander stukje van de Voorstraat kunnen zijn. Het is maar net wat je toevallig in handen krijgt, want ook oude foto's van de Voorstraat zijn bepaald niet algemeen. Het leuke van deze foto is, dat het pand aan de linkerzijde nagenoeg ongewijzigd is gebleven, maar dat het pand aan de rechterzijde nog nauwelijks te herkennen is. Het maakt je nieuwsgierig en je vraagt je direct af, wat daarmee gebeurd is. In bovengenoemd boek is het antwoord voor een deel te vinden.
De nummers 49 en 49b dateren oorspronkelijk uit de 17e eeuw en vormden destijds één geheel. Daarvan is op de oude foto nog iets terug te vinden. Aan de voorkant is geen toegang, wat toch wel gebruikelijk was. In beide panden was aan het begin van de 17e eeuw een schoenmakerij gevestigd onder leiding van Jan Jeroenszoon. Men volstond met de vermelding van wie men de zoon of dochter was. Dit gold ook voor enkele personen, die zich vervolgens eigenaar van dit pand mochten noemen zoals Jan Claeszoon en Gerrit Jonaszoon. In 1698 wordt dit pand in twee wooneenheden gesplitst, waarbij het huidige pand Voorstraat 49 wordt verkocht aan Cornelis van Langevelt, die werd omschreven als 'regerend burgemeester'. Na zijn overlijden wordt perceel met paardenstal, wagenschuur en verdere getimmerten in 1718 verkocht aan Anna Caterina van Zanen. In 1731 verkoopt erfgename Margaretha, gehuwd met de chirurgijn Adam de Leeuw het pand aan Willem van Schilperhoek. Wat er verder in de 18e eeuw is gebeurd is onbekend, maar in 1806 aan het begin van de 19e eeuw wordt het pand voor f 3500,- verkocht aan Arie de Groot, een voor die tijd toch wel een vorstelijk bedrag. Dan vindt er weer een splitsing van dit perceel met nevengebouwen plaats. In 1820 wordt een deel verkocht aan Pieter Romijn, grutter van beroep. Via jonkheer Jan H. Gevers komt het pand Voorstraat 49 in 1911 in handen van Graaf van Limburg Stirum, die dit pand daarna verhuurt aan de voormalige boekhandel en drukkerij Dorsman. Pas tegen deze tijd komt het pand 49b in beeld. Kennelijk was hij reeds in bezit van Voorstraat 49b, want dit pand werd verhuurd aan de Nationale Bankvereniging, die dit pand later in eigendom wist te verkrijgen. Opmerkelijk hierbij is, dat in de koopakte werd vastgelegd, dat het de koper verboden is in het gekochte perceel een schelpenmaalderij, een asfaltbedrijf of pekkokerij te vestigen op straffe van een boete van f 500,- per overtreding. Na diverse transacties komen beide panden in handen van de N.V. Amsterdam-Rotterdambank. In 1996 verhuist deze bank naar het Lindenplein, waar zij nog steeds is gevestigd. Na deze verhuizing werden beide panden gerestaureerd en tot woonhuis ingericht.

Meer berichten