Gemeente schrijft rode cijfers | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De opdracht voor onderzoek naar het mogelijk noodzakelijk onderhoud van de duinenrij kon niet worden uitgevoerd. | Foto: WS
De opdracht voor onderzoek naar het mogelijk noodzakelijk onderhoud van de duinenrij kon niet worden uitgevoerd. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Gemeente schrijft rode cijfers

In een financieel jaarverslag legt het college volgende week de verantwoording af voor Noordwijk in 2018. Het staat omschreven in een 158 pagina's tellende rapportage. Voor de Noordwijkerhoutse verklaring bleek ook nog eens 145 pagina's tekst en cijfers nodig te zijn. Voor de gemiddelde inwoner geeft dit nauwelijks aanleiding om zich er in te verdiepen. Maar voor de huidige gemeenteraadsleden zijn dit natuurlijk belangrijke documenten.

De uitgebreide rapportering maakt duidelijk dat gezond financieel beheer van de gemeente van heel groot belang is. De uiteindelijke resultaten geven aan op welke manier de eerdere begroting in de praktijk kon worden waargemaakt. En aangevuld met toekomstwensen kunnen de cijfers natuurlijk weer worden vertaald in een nieuwe begroting.
Waarbij duidelijk moet worden waaraan de gemeentelijke inkomsten vanuit belastingen en heffingen, weer worden uitgegeven. Die inkomsten komen uit het rijtje onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, bouwleges, afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, en grafrechten.


Melkkoetjes

De cijfers zijn duidelijk, in Noordwijk was het negatieve resultaat € 344.735,00. In Noordwijkerhout blijkt dit € 230.259,00 te zijn.
Wat dit in de toekomst gaat betekenen voor de portemonnee van de inwoners laat zich raden. Dat kan overigens individueel nogal verschillend zijn want ook 2019 zal nog in het teken blijven van de noodzakelijke harmonisatie van lusten en lasten voor de huidige Noordwijkers. In 2018 waren voor Noordwijk de meest opvallende zaken toch wel dat er nu eindelijk goede opbrengsten zijn vanuit de bouwleges. De begroting was € 7000.000,00, de opbrengst bleek € 1.242.834,00. Hierbij wordt aangetekend de kosten die door de ODWH in rekening worden gebracht. Opnieuw blijkt dat toeristenbelasting en de parkeeropbrengsten, met respectievelijk € 268.000,00 en € 573.000,00, de melkkoetjes zijn.

Er is ook een aantal posten die zorgen voor negatieve cijfers. Zo is het heel opvallend dat het grondbedrijf een afboeking moest incasseren van € 440.000,00. Plus dat de gemeenschappelijke regelingen ook flink geld hebben gekost. Al even opvallend is de post 'pensioenvoorziening voormalig wethouders'. Dat kost de gemeenschap flink wat geld. In de bijbehorende tekst staat namelijk te lezen: 'In verband met de verkiezingen is een aantal wethouders niet teruggekomen in het college. Voor hen geldt een wachtgeldverplichting. Op basis van de wettelijke financiële regelgeving moet de maximale duur van de wachtgeldverplichting in de voorziening gestort worden. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt circa € 805.000,00.


Diverse posten

In Noordwijk is het strand altijd al een belangrijke In 2918 waren er opvallend minder lasten en duidelijk meer opbrengsten dan begroot. In de tekst wordt echter duidelijk dat er wel een maar aan zit. Er staat te lezen: 'Door o.a. vertrek van collega strandzaken/openbare werken, langdurig ziekte van strandcoördinator en de financiële beperkingen ivm fusie,zijn enkel opdrachten van de gemeenteraad gewoon niet uitgevoerd. Dit betreft zaken zoals het onderzoek naar het onderhoud van de duinenrij,het verbeteren van het fietsparkeren, het uitbreiden van ondergrondse vuilcontainers op het stand en het oplossen van knelpunten bij de bevoorrading van de paviljoens . Voor de politiek belangrijke zaken die niet blijken te zijn opgepakt. Hierdoor zit er nog wel €120.000,00 in de pot

Er blijken meer administratieve voordelen te boek te staan. Zo staat in het meerjareninvesteringsplan NRB voor 2018 een bedrag van € 104.000,00. In werkelijkheid werd er € 16.19700 geïnvesteerd. Ook werden kapitaallasten opgenomen voor die nieuwe huisvesting die er nog is. Tezamen leidt dit opnieuw tot een administratief gemeentelijk voordeel van € 156.693,00.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>